Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w środowisku szpitalnym

Clostridium difficile risk assessment in the hospital environment

Tomasz Bielecki1 | Iwona Pawłowska2 | Sylwia Pełka2 | Grzegorz Ziółkowski3, 4

1 Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2 Zakład Mikrobiologii Centrum Diagnostyki  Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary  w Sosnowcu
3 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
4 Centrum Medyczne MAVIT w Katowicach

Grzegorz Ziółkowski,  Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu,  ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec,  Tel.: 32 291 10 19, Fax: 32 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 12.04.2017

Zaakceptowano: 27.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017023

Forum Zakażeń 2017;8(3):169–173

Streszczenie: Zakażenia Clostridium difficile jako zdarzenia niepożądane stanowią poważny  problem medyczny XXI wieku. Obowiązkiem każdego podmiotu leczniczego jest właściwe  zarządzanie ryzykiem infekcji szpitalnych oraz ochrona zdrowia pacjentów. Ocena prawdopodobieństwa  zakażenia jest możliwa tylko na podstawie własnych wyników epidemiologicznych,  a podstawową i zarazem najważniejszą metodą oceny stanu zdrowia w kontekście  kontroli zakażeń jest określenie współczynnika zachorowalności. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przeanalizowano retrospektywnie wyniki badań kału z lat 2013–2016 w kierunku obecności Clostridium difficile w celu określenia ryzyka  wystąpienia infekcji wywołanej przez CD poprzez określenie poziomu zapadalności. Wyniki  testu diagnostycznego wskazały jedynie na obecność lub brak drobnoustroju oraz jego toksyn,  dlatego badanie mikrobiologiczne konfrontowano z obrazem klinicznym, czyli biegunką  – zaburzeniem trawienia, którego głównym objawem są częste i luźne stolce dopasowujące  się do kształtu pojemnika.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, ocena ryzyka, zachorowalność

Abstract: Undesired Clostridium difficile infections are a serious 21st century problem.  One of the goals of each medical unit is to properly manage the risk of hospital infections  and to protect the health of its patients. Hospital risk assessment is possible only on the basis  of the hospital’s own epidemiological findings. The primary and most important method for  assessing the health status in infection control is determining the incidence rate. Retrospective  analysis of faecal findings for Clostridium difficile in 2013–2016 was performed in order to determine  the risk of CD induced infections by determining the incidence of CDI at St. Barbara’s  Voivodeship Specialist Hospital No 5. Diagnostic test results only indicate the presence or absence  of Clostridium difficile and its toxins. Therefore, laboratory tests were confronted with the  clinical picture – diarrhea defined as a digestive disorder, the main symptom being frequent  and loose stools adapting to the shape of the container.

Key words: Clostridium difficile, incidence, risk assessment