Ocena wartości MIC na wybrane leki przeciwbakteryjne u Streptococcus agalactiae izolowanych od kobiet ciężarnych – badania wstępne

Evaluation of MIC values of selected antibacterial drugs in Streptococcus agalactiae isolated from pregnant women – preliminary research

Agnieszka Sikora1 | Klaudia Majszczyk2 | Anna Sikora-Futyma3

ORCID*: 0000-0002-3020-1685 | 0000-0003-3469-3581 | 0000-0002-6628-1082

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin,
tel.: 81 448 64 05,
e-mail: agnieszka.sikora@umlub.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 31.08.2021

Zaakceptowano: 16.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021019

Forum Zakażeń 2021;12(5):187–196

Streszczenie: Wstęp Paciorkowce z grupy B stanowią główny czynnik etiologiczny zakażeń okołoporodowych oraz wczesnych i późnych zakażeń noworodków. Wdrożenie odpowiednej okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej u kobiet ciężarnych, będących nosicielkami GBS, zmniejsza ryzyko zakażeń inwazyjnych u noworodków, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności. Cel Celem pracy była ocena wartości minimalnego stężenia hamującego na penicylinę, ampicylinę, cefazolinę, klindamycynę oraz wankomycynę. Materiał i metody Materiał stanowiło 20 szczepów GBS izolowanych od kobiet ciężarnych pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży z pochwy i/lub odbytnicy. Profil lekowrażliwości analizowanych szczepów zbadano przy użyciu E-testów®. Wyniki Wszystkie szczepy wykazały wrażliwość na antybiotyki β-laktamowe, tj. penicylinę, ampicylinę, cefazolinę, oraz na antybiotyk glikopeptydowy – wankomycynę. Stwierdzono oporność na erytromycynę u 9 przebadanych szczepów, a na klindamycynę u 7. Wnioski Paciorkowce grupy B pozostają wrażliwe na antybiotyki β-laktamowe. Penicylina, która wykazała największą skuteczność, powinna pozostać lekiem pierwszego wyboru w okołoporodowej profilaktyce antybiotykowej. Odnotowano oporność GBS na erytromycynę i klindamycynę, co zwraca uwagę na konieczność oceny lekowrażliwości szczepów przed ich zastosowaniem. Pomimo wykazanej skuteczności wankomycyny u wszystkich przebadanych szczepów, należy zachować ostrożność przy stosowaniu tego leku, jako leku ostatniej szansy.

Słowa kluczowe: leki przeciwbakteryjne, kobiety ciężarne, MIC, Streptococcus agalactiae

Abstract: Introduction Group B Streptococcus is the leading cause of perinatal infections as well as early and late onset diseases in infants. Appropriate maternal intrapartum antibiotic prophylaxis for GBS-colonized women reduces the risk of neonatal invasive infections, consequently reducing morbidity and mortality among infants. Aim The aim of the study was to evaluate the MIC value of penicillin, ampicillin, cephazolin, clindamycin and vancomycin. Material and methods Twenty GBS strains were isolated from vaginal and/or rectal swabs from pregnant women between the 35 and 37 week of gestation. Antibiotic susceptibility profiles were tested with E-tests. Results All isolates were susceptible to penicillin, ampicillin, cephazolin and vancomycin. Erythromycin and clindamycin resistance was present in 9 and 7 of the isolates respectively. Conclusions Group B streptococcus remain susceptible to β-lactam antibiotics. Penicillin, which was the most effective, should continue to be the first-choice agent in GBS- related maternal antibiotic prophylaxis. Resistance of GBS to erythromycin and clindamycin has been reported, which emphasizes the need to assess the drug susceptibility of the strains before using them. Despite the proven efficacy of vancomycin in all strains tested, caution should be exercised in using this drug as a last resort drug.

Key words: antibacterial agents, MIC, pregnant women, Streptococcus agalactiae