Evaluation of susceptibility to vancomycin of Staphylococcus aureus strains with utilizing strips with gradient of antibiotic concentration


Beata Kowalska-Krochmal | Izabela Dolna

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ⇒ Beata Kowalska-Krochmal, Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 05, Fax: (71) 784 01 17
Wpłynęło: 11.07.2012

Zaakceptowano: 02.08:2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):77–81

Streszczenie: W pracy zostało przedstawione porównanie wyników badań wrażliwości Staphylococcus aureus na wankomycynę paskami: Etest®, M.I.C.Evaluator™ (M.I.C.E.), MIC Test Strip® i referencyjną metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Zgodne co do kategorii wrażliwości wyniki testów paskowych w odniesieniu do metody mikrorozcieńczeń uzyskano w 100% w przypadku Etest® i MIC Test Strip® i w 91,2% − M.I.C.E.™; zgodne co do wartości MIC (± jedno podwójne rozcieńczenie) odpowiednio w 100%, 88% i 90,1%. Zaniżoną wartość MIC (o dwa podwójne rozcieńczenia) stwierdzono u 12% szczepów badanych MIC Test Strip®.

Słowa kluczowe: E-test® | metoda mikrorozcieńczeń w bulionie | MIC Test Strip® | M.I.C.E.™ | S. aureus | wankomycyna

Abstract: Comparison of the results of Staphylococcus aureus susceptibility to vancomycin with strips: Etest®, M.I.C.E.™, MIC Test Strip® and with broth microdilution method was performed. Categorical agreement results between strips tests and broth microdilution method were found in 100% for E-test® and MIC Test Strip® and in 91,2% − M.I.C.E.™; essential agreement (± one double dilution) 100%, 88% and 90,1% respectively. Underestimated MIC value (about two double dilutions) was found in 12% of strains examined by MIC Test Strip™.

Key words: broth microdilution method | Etest® | MIC Test Strip® | M.I.C.E™ | S. aureus | vancomycin


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij