Ocena wrażliwości szczepów wzorcowych bakterii na metenaminę z salicylanem fenylu (lek Urosal®)

Evaluation of susceptibility to methenamine + phenyl salicylate (Urosal®) of bacterial type strains

Beata Kowalska-Krochmal1 | Jarosław Woroń2, 3 | Karolina Dydak1

ORCID*: 0000-0002-1224-1560 | 0000-0003-3688-1877 | 0000-0001-9698-5710

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Beata Kowalska-Krochmal
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 18.10.2021

Zaakceptowano: 04.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021024

Forum Zakażeń 2021;12(4):157–162

Streszczenie: Wstęp Urosal® należy do dostępnych w Polsce leków wskazanych do stosowania w profilaktyce i leczeniu zakażeń układu moczowego (ZUM). Zawiera on metenaminę o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz salicylan fenylu o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Cel pracy W badaniach własnych oceniono wrażliwość na lek Urosal® wybranych wzorcowych szczepów bakterii, z uwzględnieniem szczepów opornych na antybiotyki. Materiał i metody Podczas testów wykorzystano metodę mikrorozcieńczeń w bulionie oraz metodę oceny aktywności in vitro w sztucznym moczu, którego skład przypomina mocz naturalny. Wyniki Uzyskane wyniki badań wskazują na potencjalną zdolność metenaminy z salicylanem fenylu do hamowania zarówno bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, w tym Pseudomonas aeruginosa, będących czynnikiem etiologicznym ZUM. Wnioski Stwierdzona we wstępnych badaniach in vitro aktywność przeciwbakteryjna leku Urosal® stanowi podstawę do dalszych badań uwzględniających szczepy kliniczne pochodzące z zakażeń układu moczowego.

Słowa kluczowe: metamina, ocena wrażliwości bakterii, Urosal®, zakażenie układu moczowego

Abstract: Introduction Urosal® is one of the drugs available in Poland for the prevention and treatment of urinary tract infections (UTI). It contains the combination of antimicrobial methenamine and phenyl salicylate with analgesic and with anti-inflammatory activity. Aim The aim of the study was to evaluate the susceptibility to Urosal® of selected model bacterial type strains, including antibiotics resistant strains. Material and methods The method of microdilution in culture broth, as well as the method of in vitro activity evaluation in artificial urine were used in the course of research. The composition of artificial urine resembled natural urine. Results The obtained results indicate the potential ability of methenamine with phenyl salicylate’s combination to inhibit both Gram-positive and Gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa, which are common etiological factors of UTI. Conclusions The antibacterial activity of Urosal® confirmed in this preliminary in vitro study may be the basis for further research on bacterial type strains isolated from urinary tract infections.

Key words: bacteriological susceptibility evaluation, methenamine, urinary tract infection, Urosal®