Ocena wyników leczenia zachowawczego i wczesnego wycięcia martwicy oparzeniowej na podstawie analizy śmiertelności u rozlegle oparzonych

Results evaluation of conser vative treatment and early burn necrosis excision based on analysis of mortality in extensively burned patients

Ryszard Spławski1 | Jerzy Strużyna2 | Andrzej Krajewski3 | Ryszard J. Mądry2 | Robert Jamont1

1 Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
3 Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach

Ryszard Spławski Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń, Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sol, Tel.: (68) 388 23 92

Wpłynęło: 10.01.2014

Zaakceptowano: 30.01.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):71–78

Streszczenie: W leczeniu rozległych oparzeń rekomenduje się agresywną resuscytację, wprowadzenie odpowiedniego żywienia oraz przeprowadzenie chirurgicznego wczesnego wycięcia rany i jej zamknięcia, co ma korzystny wpływ na obniżenie liczby zgonow. Najważniejszym wskaźnikiem rokowniczym oraz jednocześnie skuteczności leczenia jest wskaźnik śmiertelności. Celem pracy była analiza tego wskaźnika u dorosłych po leczeniu operacyjnym i zachowawczym w oparzeniach głębokich ≥15% całkowitej powierzchni ciała (CPC). Badaniem objęto 142 oparzonych (88 mężczyzn i 54 kobiety), ktorzy przebywali w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w latach 2003–2006. Zachowawczo leczono 53 poszkodowanych (grupa zachowawcza – GZ), a operacyjnie – 89 (grupa operacyjna – GO). Wskaźnik śmiertelności oceniano w zależności od wieku i powierzchni oparzenia głębokiego. Na podstawie otrzymanych wynikow stwierdzono, że intensywność zgonow w obydwu grupach była bardzo zbliżona u poszkodowanych z powierzchnią oparzenia do 40% CPC. W pacjentow, u ktorych wielkość oparzenia wynosiła od 41 do 60% powierzchni ciała, obserwowano o 25% wyższą śmiertelność u osob leczonych zachowawczo niż u leczonych operacyjnie. Znamienne obniżenie wskaźnika liczby zgonow u osob po 60. roku życia z oparzeniami 21–40% CPC dotyczyło leczonych chirurgicznie (wycięcie martwicy), a nie – zachowawczo.

Słowa kluczowe: nekrektomia, oparzenie, oparzenie drog oddechowych, przeszczep skory, śmiertelność, wiek

Abstract: In the treatment of extensive burns an aggressive resuscitation, adequate nutrition, early surgical excision of the wound and its closure is recommended, which is beneficial for lowering the death rate. The most important prognostic indicator and the treatment success rate is mortality. The aim of the study is to analyze mortality in adults after surgery and conservative treatment of deep burns with an area equal to or greater than 15% total body surface area (TBSA). This was 142 burned, including 88 men and 54 women, treated between 2003–2006 in the Plastic Surgery and Burns Department of Multidisciplinary Hospital in Nowa Sol. It was treated conservatively 53 injured and 89 operationally. The mortality rate was assessed according to age and area of deep burns. Based on these results the following conclusions were found: the intensity of the deaths in the of conservative and operation group was very close at victims of the burn surface up to 40% TBSA. In the group of people who have burns 41–60% of body surface it was observed a 25% higher mortality in patients treated conservatively than in those treated surgically. A significant reduction in mortality occurred in the elderly over 60 years treated with necrosis excision with burns 21–40% TBSA.

Key words: age, burn, mortality, necrectomy, respiratory tract burn, skin graft