Odleżyny jako problem XXI wieku – zakres wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran

Pressure ulcers as a 21st century problem – the scope of knowledge of nursing staff regarding wound healing

Rafał Danielewicz1 | Marika Ogrodnik2

ORCID*: 0000-0001-9263-6038 | 0000-0001-5637-8828

Oddział Intensywnej Terapii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Rafał Danielewicz Oddział Intensywnej Terapii, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, e-mail: medyk-86@o2.pl

Wpłynęło: 28.01.2020

Zaakceptowano: 19.02.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020003

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):31–36

Streszczenie: W dobie starzejącego się społeczeństwa profilaktyka i leczenie odleżyn stanowi ogólnoświatowy problem pielęgnacyjny, terapeutyczny oraz społeczny. Doniesienia z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wskazują na obecność tego rodzaju ran u 10% chorych przebywających w oddziałach intensywnej terapii. Choć do powstania odleżyn może dojść w przeciągu zaledwie kilku godzin, sam proces gojenia jest skomplikowany i może trwać kilka tygodni. Przedstawione w pracy badania miały na celu ukazanie wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat opieki nad raną odleżynową. Badaniem objęto grupę 25 pielęgniarek z Oddziału Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zastosowano ankietę zawierającą 14 pytań dotyczących opieki nad odleżyną. Analiza wyników badań wykazała, że wiedza uzyskana przez personel pielęgniarski w toku kształcenia jest ugruntowana, wymaga jednak ciągłego uaktualniania oraz wdrażania szkoleń dotyczących omawianej tematyki.

Słowa kluczowe: odleżyna, opieka, pielęgniarka, wiedza

Abstract: In today’s aging society, pressure ulcer prevention and treatment is a major global issue in regards to nursing care, efficient treatment and its social impact. Reports from Western Europe and the United States indicate that 10% of ICU patients suffer from these kinds of wounds. Although they can form within a few hours, healing is complicated and can take up to several weeks. Our paper presents the level of knowledge among nursing staff regarding pressure ulcer care. The study included a group of 25 nurses from the Intensive Care Department of the Polish Mother’s Health Centre. The survey questionnaire contained 14 questions on pressure ulcer care. Analysis showed that the knowledge obtained by nursing staff in the course of education is well-established but requires updating.

Key words: care, knowledge, nurse, pressure ulcer