Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Doctors’ criminal liability for medical errors

Maria Anna Dalkowska

Studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-999 Warszawa

Wpłynęło: 30.08.2014

Zaakceptowano: 29.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014052

Forum Zakażeń 2014;5(5):311–316

Streszczenie: Proces leczenia jest rozbudowanym ciągiem różnych czynności podejmowanych przez uczestniczące w nim podmioty, wśród których zasadniczą rolę odgrywa lekarz. Błąd lekarza – niezależnie od tego czy jest zawiniony czy też nie – może powodować następstwa, których przesłanki mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. W dobie nowoczesnych technologii medycznych, rosnącej świadomości pacjentów oraz coraz większej liczby procesów medycznych szczególnego znaczenia nabiera kwestia znajomości zasad odpowiedzialności karnej lekarzy.

Słowa kluczowe: błąd medyczny, lekarz, odpowiedzialność karna, przestępstwo

Abstract: The process of treatment is a complex sequence of various activities undertaken by the actors participating in the process, among which the essential role is played by the doctor. A doctor’s error, regardless of whether culpable or not, may cause repercussions which may meet the statutory definition of a criminal act. In the era of modern health technologies, growing awareness of patients and a growing number of medical processes of particular importance, the question of being aware of the principles of criminal liability of doctors is becoming increasingly significant.

Key words: crime, criminal liability, doctor, medical error