Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna pielęgniarki anestezjologicznej

Legal liability and medical records of anesthetic nurse

Kinga Rudnik

Kancelaria Adwokacka, ul. Świętokrzyska 21, 34-300 Żywiec, Tel.: (60) 533 72 33

Wpłynęło: 30.07.2015

Zaakceptowano: 25.08.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):145–148

Streszczenie:

Odpowiedzialność prawna jest bardzo ważnym elementem wykonywania zawodu pielęgniarki. Znajomość praw i obowiązków personelu pielęgniarskiego pozwala uniknąć przykrych konsekwencji prawnych i zachować spokój w przypadku skargi pacjenta. Jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu prawnym jest dokumentacja medyczna, która pozwala na udowodnienie prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych, a także na obalenie zarzutu tzw. błędu wykonawczego, z którym można się obecnie coraz częściej spotkać.

Słowa kluczowe: błąd wykonawczy, dokumentacja medyczna, odpowiedzialność

Abstract:

Nurse liability is a very important element of the profession. Knowledge of the rights and duties of nurses help avoid unpleasant legal consequences and feel confident when complaints of the patient. One of the most important evidence in legal proceedings is medical records, which allows each nurse to demonstrate the proper performance of professional duties, as well as the so-called rebut a complaint – the error executive who becomes at once more popular.

Key words: error executive, liability, medical records