Odroczona, dwuetapowa rekonstrukcja piersi z użyciem wszczepów

Delayed, two-staged breast reconstruction with implants

Jan Rykała | Tomasz Zieliński | Julia Kruk-Jeromin

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒Jan Rykała, Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Tel: (42) 677 67 42, Fax: (42) 677 67 49

Wpłynęło: 05.03.2010

Zaakceptowano: 30.10.2010

Leczenie Ran 2010;7(1–2):5–12

Streszczenie: Wstęp Obecnie na świecie w raku piersi wykonuje się więcej zabiegów oszczędzających niż amputacji. W Polsce wykrywalność raka w dalszym ciągu jest opóźniona, stąd jedynym ratunkiem dla chorej kobiety jest amputacja i rekonstrukcja piersi (jednoczasowa i wtórna). Metody odtwórcze oparte są na wykorzystaniu tkanek własnych (płaty skórno-mięśniowe uszypułowane i wolne) lub wszczepów z tworzyw sztucznych (ekspanderoproteza lub ekspander i proteza). Materiał i metody W Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi w latach 90. ubiegłego wieku wykonano kilkadziesiąt rekonstrukcji piersi po amputacji płatami LD lub TRAM. Nowe zasady finansowania procedur medycznych przez NFZ wymusiły poszukiwanie prostszych metod leczenia. W latach 2006–2009 zakwalifikowano do rekonstrukcji 56 pacjentek w wieku 34–65 lat, które przebyły amputację piersi i leczenie uzupełniające co najmniej rok wcześniej. U trzech chorych zastosowano ekspanderoprotezy Beckera, zaś u pozostałych przeprowadzono leczenie dwuetapowe – najpierw wszczepienie ekspandera, a następnie jego wymiana na protezę. Wyniki U 42 pacjentek wyniki operacji (oceniane przez lekarza i pacjentkę co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu rekonstrukcji) uznano za bardzo dobre, u 12 za dobre. U trzech chorych, które przebyły po amputacji RTG-terapię, powstała przetoka i wszczep musiał być usunięty. Wnioski Rekonstrukcja piersi po amputacji z użyciem wszczepów (ekspander i proteza) daje dobre wyniki estetyczne. Metoda jest mało obciążająca dla pacjentki i nie pozostawia dużych blizn. Często wskazana jest symetryzacja drugiej piersi, która nie jest ujęta w koszyku gwarantowanych świadczeń. Wcześniejsza RTG-terapia w zasadzie dyskwalifikuje zastosowanie wszczepów. Rozłożenie rekonstrukcji na dwa etapy (ekspander i proteza) pozwala na ewentualną korektę położenia protezy oraz jest bardziej opłacalna ekonomicznie w obecnym systemie finansowania.

Słowa kluczowe: ekspander tkankowy | proteza piersi  | rekonstrukcja piersi

Abstract: Introduction Presently, detectability of breast cancer is still delayed in Poland and thus the only rescue for patients are amputation and reconstruction of the breast (immediate or delayed). Reconstructive methods are based on using own tissues (pedicled or free myocutaneous flaps) or implants (Becker’s implant or expander/prosthesis). Material and methods In the Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department in Lodz in Poland in 2006–2009 years 56 patients in age of 34–65 years underwent reconstruction at least one year after the mastectomy and adjuvant therapy. In three cases we used Becker’s implants, whereas the rest of women underwent two-staged treatment with expander implantation and its later exchange for the prosthesis. Results Outcomes of the surgery (evaluated by the physician and the patient at least 6 months after all stages of reconstruction) were found very good in 42 patients and good in 12. In three cases after amputation and RTG-therapy a fistula appeared and implant had to be removed. Conclusions Breast reconstruction after amputation with implants (expander and prosthesis) gives good aesthetic results. The method is mildly burdening for the patient and does not causes big scars. Symmetrization of the second breast is often recommended which is not refunded from the national health system. Earlier RTG-therapy in principle disqualifies applying implants. Dividing reconstruction into two stages (expander and prosthesis) allows for possible correction of prosthesis placement and is more profitable economically in the present system of financing.

Key words: breast implant | breast reconstruction | prosthesis | tissue expander