Onkologiczny aspekt odroczonej rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii z powodu raka

Oncological aspect of delayed breast reconstruction in patients after mastectomy

Jan Rykała | Tomasz Zieliński | Paweł Szychta

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒Jan Rykała, Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Tel: (42) 677 67 42, Fax: (42) 677 67 49

Wpłynęło: 05.03.2010

Zaakceptowano: 14.09.2010

Leczenie Ran 2010;7(1–2)1–4

Streszczenie: Chirurgiczne leczenie raka piersi polega na operacji oszczędzającej (u 60% pacjentek) lub radykalnej mastektomii (w 40% przypadków), a rekonstrukcja wyniosłości piersiowej powinna być integralną częścią terapii chorych po amputacji. Wykonanie operacji odtwórczej nie ma wpływu na ewentualny rozwój choroby nowotworowej ani na możliwość wykrycia wznowy miejscowej. Przedmiotem naukowych dyskusji jest optymalny okres, który powinien upłynąć pomiędzy mastektomią a rekonstrukcją. Wystąpienie powikłań po natychmiastowej rekonstrukcji piersi może opóźnić tę terapię. Odtworzenie piersi po amputacji w późniejszym czasie nie koliduje z adjuwantową terapią operowanej okolicy (chemio- i/lub radioterapią), pozwala na ocenę porównawczą przeciwległej piersi przed zakończeniem rekonstrukcji i umożliwia wdrożenie ewentualnego leczenia onkologicznego lub korekty kształtu istniejącego sutka. Zastosowanie ekspandera i protezy w celu odtworzenia wyniosłości piersiowej zapewnia bardzo dobre wyniki u prawidłowo zakwalifikowanych pacjentek i ma liczne zalety w porównaniu z użyciem do rekonstrukcji własnych tkanek. Umiejscowienie protezy pod mięśniem piersiowym nie ingeruje w onkologiczną obserwację pacjentki. Zgodnie ze stanowiskiem wielu chirurgów, odroczona, dwuetapowa rekonstrukcja piersi jest więc wskazana u większości pacjentek po mastektomii. U chorych poddanych RTG-terapii powinno rozważyć się rekonstrukcję z użyciem własnych tkanek.

Słowa kluczowe: kontrola onkologiczna | leczenie onkologiczne |  rak piersi | rekonstrukcja piersi

Abstract: Surgical treatment of breast cancer consists of skin sparing mastectomy (in 60% cases) or radical procedure (in 40% patients). Reconstruction of breast mound should be an integral part of therapy after amputation. Reconstructive surgery does not affect possible development of cancer or detectability of local recurrence. An optimal period between mastectomy and reconstruction is a subject of scientific discussion. Complications after immediate breast reconstruction can postpone this therapy. Delayed breast restoration after amputation does not collide with adjuvant therapy of the operated region (chemo- and/or radiotherapy), also allows for comparative assessment of the opposite breast before finishing reconstruction as well as enables for eventual cancer treatment or shape correction of the existing breast. Breast reconstruction with expander and prosthesis gives good results in properly categorised patients and has numerous advantages comparing with use of own tissues. Prosthesis placement under the pectoral muscle does not interfere with cancer observation. Two-staged breast reconstruction is recommended in majority of cases after mastectomy. In patients subjected to RTG-therapy one should consider reconstruction with own tissues.

Key words: breast cancer | breast reconstruction | oncological follow-up | oncological treatment