Oparzenie IV stopnia ręki ze zmiażdżeniem – prezentacja przypadku

The fourth degree burn of the hand with conquasation – a case report

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 18.09.2012

Zaakceptowano: 10.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):225–229

Streszczenie: Głębokie oparzenie ręki jest specyficznym urazem wymagającym szczególnego postępowania. Chirurgiczne wycięcie martwicy musi być przeprowadzone delikatnie, z zaoszczędzeniem wszystkich żywych tkanek. Skomplikowana anatomia ręki jest przyczyną trudności w technicznym usuwaniu martwicy i może powodować wtórne komplikacje. Niniejsza praca prezentuje sposób leczenia oparzenia IV stopnia dłoniowej powierzchni ręki z towarzyszącym zmiażdżeniem tkanek. Wieloetapowe usuwanie martwicy było wspomagane zastosowaniem terapii podciśnieniowej (NPWT), dodatkowo z użyciem żelu enzymatycznego Fibrolan® w celu przyspieszenia procesu gojenia. Wszystkie ścięgna zginacze, jak i pęczki naczyniowo-nerwowe palców II–V uległy rozpuszczeniu w wyniku martwicy. Nie stwierdzono zakażenia rany pomimo 40-dniowej hospitalizacji. Wynik leczenia był satysfakcjonujący. Pacjent utracił jedynie paliczek dalszy palca IV i połowę palca V. Odczuwanie dotyku i temperatury było w słabym stopniu obecne i nie wymagało rekonstrukcji nerwów. Przedstawiony sposób leczenia ciężkich urazów wydaje się być obiecujący.

Słowa kluczowe: oparzenie, oparzenie ręki, terapia podciśnieniowa, uraz ręki, uszkodzenie nerwów ręki

Abstract: The deep burn of the hand is a specific trauma that requires meticulous therapy. The surgically excision of necrotic tissue should be performed carefully with preservation of all living tissue. Due to the complicated anatomy of the hand surgical debridement is technically difficult and may cause considerable complications. This is presentation of the treatment of the fourth degree burn of the palmar surface of the hand with additional conquasation. Multistage removal of necrotic tissue was supported by negative-pressure wound therapy (NPWT) that was introduced together with enzymatic gel Fibrolan® to speed up the healing process. All flexor tendons as well as neurovascular bundles of the II to V finger has been dissolved due to necrosis. There was no wound infection despite of 40 days long treatment. The outcome of the treatment was satisfying. Only the distal phalanx of the IV finger and half of the middle phalanx of the V finger has been lost. The sensation of touch and temperature is week but present and doesn’t require nerve reconstruction. This kind of severe burn hand management seems to be promising.

Key words: burn, hand burn, hand nerves injury, hand trauma, negative pressure therapy