Oparzenie prądem wysokiego napięcia. Długotrwały proces leczenia ran powstałych w wyniku porażenia prądem elektrycznym – opis przypadku

High-voltage electric burn. Long-term treatment of electrical injuries – a case report

Bartosz Cybułka

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Tel.: (61) 444 55 23, Fax: (61) 444 57 20

Wpłynęło: 01.02.2016

Zaakceptowano: 20.02.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/LR 2016004

Leczenie Ran 2016;13(1):29–34

Streszczenie: Współcześnie – w dobie zaawansowania technologicznego – narażenie na niebezpieczeństwo związane z działaniem prądu elektrycznego stale wzrasta. Obrażenia spowodowane urazami wysokoenergetycznymi stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Po wstępnym zabezpieczeniu podstawowych funkcji układu krążenia, wyzwaniem staje się opieka nad raną oparzeniową. Prąd elektryczny – oprócz działania ogólnoustrojowego – przyczynia się także do rozległych uszkodzeń miejscowych. W przedstawionym w niniejszej pracy opisie przypadku zaprezentowano skuteczne zaopatrzenie ubytków tkankowych w następstwie porażenia prądem o wysokim napięciu >1000 V. Jednym z efektywnych sposobów redukcji powierzchni rany oparzeniowej jest zastosowanie terapii podciśnieniowej (NPW T). W przedstawionym przypadku skuteczne zaopatrzenie rany nie wymagało użycia technik chirurgii rekonstrukcyjnej. Zastosowanie terapii podciśnieniowej umożliwiło redukcję uszkodzeń na poziomie przedramienia.

Słowa kluczowe: debridement, porażenie prądem, rana oparzeniowa, terapia podciśnieniowa, uraz oparzeniowy

Abstract: With contemporary advancement of new technology, the risks associated with electric current are expected to increase steadily. This kind of injuries caused by high-voltage current are a life-threatening condition. Having secured the basic functions of the circulatory system, the next challenge is to provide appropriate care of the burn. Electric current, apart from systemic effects, causes vast topical damage. This case report presents effective dressing procedure for tissue defects caused by electric shock at >1000 V. One of the effective treatment methods aimed at reduction of the burn area is the application of negative-pressure wound therapy (NPW T). The case in question did not require the employment of reconstructive surgery techniques for effective wound dressing. The negative-pressure therapy allowed for reduction of damage caused by electrical burn in the area of the forearm.

Key words: burn injury, burn wound, debridement, electrical burn, electric shock, negative-pressure wound therapy