Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermią głowy

Nursing care of newborns with controlled head hypothermia

Sylwia Krzemińska1, Agnieszka Magiera2, Adriana Borodzicz1, Marta Arendarczyk1

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Oddział Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Sylwia Krzemińska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław, e-mail: sylwia.krzeminska@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 10.04.2017

Zaakceptowano: 22.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017012

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):83–92

Streszczenie:

Głównym celem stosowania hipotermii terapeutycznej u noworodków donoszonych jest zapobieganie wtórnym uszkodzeniom tkanki nerwowej, spowodowanym niedotlenieniem przebytym w okresie okołoporodowym. W celu ograniczenia rozmiaru uszkodzeń poischemicznych w mózgu dziecka wykorzystuje się neuroprotekcję farmakologiczną oraz metody terapeutycznej hipotermii umiarkowanej. Charakterystyka i dynamika zmian, do których dochodzi po urazie niedotlenieniowo-niedokrwiennym, umożliwia wdrożenie terapii u pacjenta nawet do kilku godzin od urazu. W badaniach wykazano, że zmiany prowadzące do martwicy komórek nerwowych w okresie poniedotlenieniowym są zależne od temperatury. Leczenie z zastosowaniem hipotermii może znamiennie wpłynąć na zmniejszenie śmierci neuronów. Hipotermia jest proponowaną metodą protekcji mózgu, zastosowana wkrótce po resuscytacji i zadziałaniu niedotlenienia – jako oziębienie mózgu – zmniejsza obrzęk cytotoksyczny mózgu. Jest to technika nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna. Hipotermia normalizuje zapis elektroencefalograficzny i zmniejsza liczbę zmienionych martwiczo neuronów. W celu wdrożenia u noworodka selektywnej hipotermii głowy, musi on przejść trzy etapy kwalifikacji. W każdym z nich personel pielęgniarski odgrywa dużą rolę: począwszy od resuscytacji okołoporodowej noworodka z asfiksją i transportu na oddział intensywnej terapii noworodka, poprzez monitorowanie i przygotowanie do wdrożenia leczenia poresuscytacyjnego oraz transport karetką „N” do ośrodka wyższego stopnia opieki perinatalnej posiadającego sprzęt umożliwiający wykonanie procedury selektywnego chłodzenia mózgu, a skończywszy na przygotowaniu dziecka i sprzętu do przeprowadzenia zabiegu. Pielęgniarka/pielęgniarz asystuje lekarzowi podczas kwalifikacji pacjenta (obserwacja kliniczna, monitorowanie, przygotowanie dziecka do zapisu aEEG/EEG). Do zadań personelu pielęgniarskiego podczas samego zabiegu schładzania należy: przygotowanie stanowiska, sprzętu oraz noworodka, monitorowanie temperatury głębokiej powierzchownej chorego, przygotowanie skóry głowy i obserwacja podczas zabiegu, asystowanie lekarzowi w trakcie prowadzenie procedury ogrzewania po 72 godzinach zabiegu.

Słowa kluczowe: hipotermia, noworodek, rola pielęgniarki

Abstract:

The main goal of therapeutic, controlled hypothermia in neonates is to prevent secondary neuromuscular damage caused by hypoxia occurring during the perinatal period. In order to limit the extent of post-chemical lesions in the child’s brain, pharmacological neuroprotection and methods using moderate therapeutic hypothermia are applied. Characteristics and dynamics of changes following hypoxic and ischemic injury make it possible to implement therapy in a child up to several hours after injury. Studies show that changes leading to nerve cell necrosis in the postischemic period are temperature-dependent. Treatment with hypothermia can significantly reduce the death of neurons. Hypothermia is a proposed method of brain protection, which is applied shortly after resuscitation and hypoxia. Brain cooling reduces cerebral cytotoxic edema and is an example of such methods. It is noninvasive and completely safe. Hypothermia normalizes changes in electroencephalography and reduces the number of neurons affected by necrosis. The neonate needs to go through several stages in order to qualify for a selective controlled hypothermia procedure. In each of these procedures, the nurse plays a large role, starting with neonatal resuscitation in the course of asphyxia, transportation to the intensive care unit, monitoring, preparation for the implementation of post-resuscitation treatment, transporting with the use of a specially equipped ambulance to an higher reference care center equipped to carry out selective cooling of the brain and the preparing the equipment and newborn to perform the procedure. The nurse assists the physician during the qualification process (clinical observation, monitoring, preparing of the child for EEG). The tasks of the nurse during the cooling operation are to prepare the workplace, equipment and the newborn, monitor the deep superficial temperature of the neonate, prepare the scalp and observe the patient during the procedure, assist the doctor during the rewarming procedure after 72 hours of surgery.

Key words: hypothermia, newborn, role of nurse