Opieka pielęgniarska nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym z zastosowaniem płatków tkankowych

Nursing care of the patient after surgical treatment with the use of tissue flaps

Paulina Kołodyńska1 | Katarzyna Żuchowska2

ORCID*: 0000-0002-9036-2528 | 0000-0001-6967-2188

1 Oddział Chirurgii Plastycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Paulina Kołodyńska Oddział Chirurgii Plastycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, e-mail: pkolodynska@cozl.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 16.05.2020

Zaakceptowano: 24.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):41–44

Streszczenie: Początki leczenia mikrochirurgicznego sięgają lat 60. i 70. XX wieku. Technika ta pozwala na zamknięcie ubytków ran za pomocą tkanek pobranych z innej okolicy o właściwościach zbliżonych do tkanek ubytku. Opieka nad chorym po leczeniu chirurgicznym z zastosowaniem płatów tkankowych wymaga szczególnego zaangażowania ze strony całego zespołu, jednak kluczową rolę w tym procesie pełni pielęgniarka/pielęgniarz. Celem pracy było przedstawienie roli personelu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym z zastosowaniem płatów tkankowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na opiekę w aspekcie: bólu pooperacyjnego, obserwacji i pomiaru parametrów życiowych, oceny żywotności płata tkankowego, opatrunków, a także wsparcia psychicznego pacjenta. Poniższa praca może stanowić pomoc dla personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach chirurgicznych, w których pełni on specjalistyczną opiekę nad pacjentami po zabiegach mikrochirurgicznych.

Słowa kluczowe: mikrochirurgia, pacjent, płat tkankowy, rola pielęgniarki

Abstract: The beginning of microsurgical treatment is dated from the 60’ and 70’ of the XX century. This type of surgical treatment allows coverage of tissue defects with similar tissues harvested from another part of the body. Care of the patients after tissue flap surgery requires involvement of a team of health professionals including nurses. The aim of this paper was to recognize the role of nurses during the postoperative period of the patients who underwent microsurgical procedures with special focus on vital signs monitoring, pain management, flap perfusion assessment, dressings and psychological support. Determination of critical areas of patients’ care undergoing microsurgical procedures could be essential for the education of nurses working
in surgical wards.

Key words: microsurgery, free flap/ tissue flap, nurse role, patient