Opis przypadku niepełnosprawnej pacjentki z martwicą tkanek skóry podudzia i stopy w miejscu róży krwotocznej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

The case of a disabled patient with of skin and foot skin tissue necrosis in the place of hemorrhagic erysipelas in the course of rheumatoid arthritis

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, ul. Bema 80/3-4, 82-300 Elbląg

Wpłynęło: 10.03.2015

Zaakceptowano: 30.03.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015005

Leczenie Ran 2015;12(1):25–31

Streszczenie: W pracy przedstawiono proces leczenia owrzodzeń goleni i stopy kończyny dolnej prawej, powstałych w miejscu róży krwotocznej u niepełnosprawnej pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), anemią, niewydolnością kory nadnerczy oraz powtarzającymi się infekcjami dróg moczowych. Rany leczono w warunkach domowych z zastosowaniem wilgotnej terapii, systemu TIME, opatrunków firmy Schulke oraz różnych metod wspomagających proces gojenia. Terapia owrzodzeń została powikłana powstaniem biofilmu, leczonego również w warunkach domowych z powodu braku zgody chorej na pobyt w szpitalu.

Słowa kluczowe: biofilm, martwica, reumatoidalne zapalenie stawów, roża krwotoczna

Abstract: In this paper was presented the process of healing leg and foot ulcers in the place of hemorrhagic erysipelas. The problem concerns a disabled patient suffering from rheumatoid arthritis, anemia, adrenal insufficiency, recurrent urinary tract infections. The wounds were treated at home with wet therapy, TIME system, Schulke dressings and various methods supporting wound healing. The treatment of ulcers has been complicated by the emergence of biofilm which had to be treated at home due to the patient’s refusal of hospital treatment.

Key words: biofilm, hemorrhagic erysipelas, necrosis, rheumatoid arthritis