Osiem lat po pierwszej aplikacji keratynocytów hodowlanych na Integrę® DRT – opis przypadku

Eight years after the first application of cultured keratinocytes on Integra® DRT in Poland – a case report

Anna Chrapusta1 | Justyna Drukała2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo- -Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowi
2 Zakład Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo- -Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 10.10.2014

Zaakceptowano: 19.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014028

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):159–164

Streszczenie: Leczenie ciężkich przykurczów po oparzeniach u dzieci wiąże się ze żmudnym i skomplikowanym procesem terapeutycznym, który trwa od wyleczenia ran oparzeniowych aż do zakończenia wzrostu ciała. Przykurcz szyi należy do szczególnie trudnych problemów chirurgicznych. Ograniczenie sprawności ruchowej, narastanie przykurczu szyi wraz ze wzrostem pacjenta, a także potęgowanie się deformacji dolnej części twarzy często wymagają wieloetapowych zabiegów chirurgicznych. W 2007 roku została przeprowadzona pierwsza w Polsce chirurgiczna rekonstrukcja z wykorzystaniem Integry® DRT, siatkowanego przeszczepu skóry pośredniej grubości (ang. split thickness skin graft – STSG) i zawiesiny hodowlanych keratynocytów (ang. cultured keratinocytes – CKS). Celem pracy była ocena wyniku leczenia chłopca z przykurczem pooparzeniowym szyi z wykorzystaniem Integry® DRT oraz aplikacji CKS i STSG. Operacja została przeprowadzona u siedmioletniego pacjenta, który doznał oparzenia głębokości IIb/III stopnia w wieku 1,5 roku. U chłopca wraz ze wzrostem doszło do znacznego stopnia przykurczu pooparzeniowego szyi. Proces gojenia po zastosowaniu STSG i CKS na Integrę® DTR był szybki, bez żadnych komplikacji. Wynik końcowy w ośmioletniej obserwacji po operacji był bardzo zadowalający. W badaniu końcowym nie stwierdzono żadnych oznak przykurczu lub przerostu blizn. Jakość zrekonstruowanej skóry palpacyjnie była podobna do skóry zdrowej. Skóra poddana rekonstrukcji posiadała ciemniejszą pigmentację, ale podobną jak w tylnej części szyi i według wywiadu rodziców była konsekwencją opalenizny. Połączenie STSG z CKS w rekonstrukcji z Integrą® DRT wydaje się być cenną alternatywą, która pozwala osiągnąć rezultat niezmienny w czasie. Ograniczenie wymaganej liczby operacji jest pomocne w poprawie jakości życia.

Słowa kluczowe: blizna, jakość życia, oparzenie, przeszczep skóry

Abstract: Treatment of severe contractures after burns in children is tedious and complicated problem, which begins after the end of the treatment of burn wounds and ends at the end of body growth. The contracture of the neck belongs to especially difficult surgical problems. Reduced mobility, increased contracture and deformity of the lower part of the face, often requires a multi-stage surgical procedures. In 2007 had been performed the first in Poland surgical reconstruction with the use of Integra® DRT, meshed split thickness skin graft (STSG) and suspension of cultured keratinocytes (CKS). The aim of this study was to evaluate outcome of the treatment of the boy with post-burn contracture of the neck, with Integra® DRT and applications CKS and STSG. The operation was carried out in a seven-year-old boy who had a deep degree burns IIb/III at the age of 1.5 years and developed during the growth of a large neck contracture. Process of the healing after application of STSG and CKS on the Integra® DTR had been quick, without any complications. The final result in the follow up 8 years after surgery was very satisfactory. There were no signs of contracture or scar hypertrophy in final study. Skin color was darker pigmentation, but similar to the back of the neck and according to interview parents may be a consequence of the sunbath. The combination of the STSG with CKS in the reconstruction with Integra® DRT seems to be the precious alternative that allows achieve unchangeable with time result. The limitation of required number of operations is helpful in the improvement of the quality of life.

Key words: burn, quality of life, scar, skin graft