Osteoprotegeryna – czy nowy marker procesu miażdżycowego pomoże w wykrywaniu osób zagrożonych amputacją?

Osteoprotegerin – a new marker of atherosclerosis helpful in selecting patients at amputation risk?

Aleksandra Rumianowska | Piotr Nehring | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

⇒Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38

Wpłynęło: 15.02.2011

Zaakceptowano: 23.03.2011

Leczenie Ran 2011;8(1):1–5

Streszczenie: Spośród wielu cytokin odgrywających rolę w patogenezie procesu miażdżycowego, w ostatnim czasie wiele zainteresowania poświęca się osteoprotegerynie. Jedną z podstawowych funkcji glikoprotein układu OPG/RANKL/RANK jest regulacja procesów związanych z przebudową tkanki kostnej. W świetle najnowszych badań wydaje się, że zaburzenia równowagi pomiędzy poszczególnymi składowymi osi OPG/RANKL/RANK mogą być jedną z głównych przyczyn zjawisk, takich jak utrata gęstości mineralnej tkanki kostnej, ale także pozakostna kalcyfikacja. Wykazano, iż u osób z zespołem stopy cukrzycowej stężenie OPG w surowicy jest wyższe niż u osób bez tego zespołu oraz w grupie kontrolnej osób bez cukrzycy. Wydaje się, że układ OPG/RANK/RANKL bierze udział w kalcyfikacji naczyń, który leży u podłoża wielu powikłań, w tym zespołu stopy cukrzycowej. Stan wiedzy o mechanizmach działania układu OPG/RANKL/RANK w zmienionych chorobowo naczyniach daje wiele możliwości wykorzystania w diagnostyce, ocenie klinicznej oraz leczeniu zmian naczyniowych.

Słowa kluczowe: cukrzyca | osteoartropatia | osteoprotegeryna | staw Charcota

Abstract: Among many cytokines involved in pathogenesis of atherosclerosis one of the cytokines on which the recent research concentrates is osteoprotegerin. Main role of OPG/RANKL/RANK glycoprotein complex is regulation of bone tissue remodeling process. Due to recent researches, we may presume that changes in balance between OPG/RANKL/RANK complex may be the main cause of mineral bone density loss and extraskeletal calcification. Research prove that OPG serum level is higher among patients with diabetic foot syndrome comparing to individuals without this syndrome and within regular control group. It seems that OPG/RANK/RANKL complex is involved in vascular calcification process that is a factor of diabetic foot syndrome etiopathogenesis. Knowledge about OPG/RANKL/RANK complex function in pathologically changed vessels may be potentially useful in diagnostic process, clinical evaluation and vascular abnormalities therapy.

Key words: Charcot joint | diabetes | osteoarthropathy | osteoprotegerin