Pacjent wentylowany mechanicznie – jak zmniejszyć ryzyko VAP?

Mechanically ventilated patients – how to reduce the risk of VAP?

Anna Michalik

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Tel.: 33 827 94 03, e-mail: a.michalik@ath.bielsko.pl

Wpłynęło: 12.07.2018

Zaakceptowano: 23.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018026

Forum Zakażeń 2018;9(4):229–234

Streszczenie:

Intubacja dotchawicza i wdrożenie wentylacji mechanicznej to jedna z najczęściej wykonywanych procedur u pacjentów krytycznie chorych. Pomimo niewątpliwych zalet wynikających ze wspomagania układu oddechowego, może wiązać się ona z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, w tym zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (VAP). Wnikliwa obserwacja i postępowanie zgodne z rekomendacjami oraz zaleceniami medycyny opartej na dowodach naukowych mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju szpitalnego odrespiratorowego zapalenia płuc. Jednak działania te muszą być skoordynowane i wdrażane jednoczasowo przez wszystkich członków multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Słowa kluczowe: profilaktyka, wentylacja mechaniczna, zapalenie płuc

Abstract:

Endotracheal intubation and implementation of mechanical ventilation is one of the most frequently performed procedures in relation to critically ill patients. Despite the indisputable advantages of respiratory support, it may be associated with adverse events, including ventilator-associated pneumonia (VAP). Thorough observation and following the recommendations of evidence-based medicine can contribute to reducing the risk of nosocomial pneumonia. However, these activities must be coordinated and implemented simultaneously by all the members of the multidisciplinary therapeutic team.

Key words: mechanical ventilation, pneumonia, prevention