Patient safety in the operating theatre

Bezpieczeństwo pacjenta w bloku operacyjnym 

Katarzyna Tomaszewska1 | Dorota Gos2

ORCID*: 0000-0002-2129-9107 | 0000-0002-7756-9151

1 Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics, Jarosław Institute of Health Protection
2 Collegium Masoviense Graduate, Anaesthesiology and Intensive Care Unit, Regional Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów, Podkarpackie Centre for Lung Diseases

Katarzyna Tomaszewska  Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics, Jarosław Institute of Health Protection, 16, Czarneckiego Str., PL-37500 Jarosław, e-mail: tomka8@wp.pl

Received: 20.12.2019
Accepted: 12.01.2020
DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019021

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(2):25–31

Abstract: Introduction Patient safety in the operating theatre depends on the multi-track activities of the entire medical team. Guaranteeing total patient safety will allow the patient to meet his expectations, will be a source of satisfaction for the whole team, which provides care and treatment, and helps avoid legal consequences. Aim The aim of the study was to investigate which factors, according to the operating team, guarantee patient safety in the time period from the admission to the operating theatre until the transfer to the specialist ward. Material and methods The diagnostic survey method and analysis of literature were used. A propriety questionnaire created by the authors was used in order to verify the hypotheses. Results and Conclusions There were no significant correlations between age, level of education and length of service and the assessment of the impact of other activities on patient’s safety in the operating theatre. Gender and workplace did not significantly influence the evaluation of the significance of other analysed factors. The profession did not significantly differ in the evaluation of the analysed factors for the patient safety in an operating theatre. Compliance with standards and procedures before, during and after the procedure guarantees patient safety in the operating theater to a large extent in the respondents’ opinion.

Key words: operating team, operating theatre, patient safety

Streszczenie: Wstęp Bezpieczeństwo pacjenta w bloku operacyjnym jest współzależne od wielotorowych działań całego zespołu terapeutycznego. Zagwarantowanie pacjentowi pełnego bezpieczeństwa pozwoli na zrealizowanie jego oczekiwań, będzie źródłem zadowolenia całego zespołu, który sprawuje opiekę i leczenie, oraz pozwoli uniknąć powikłań i konsekwencji prawnych. Cel Celem pracy było określenie, jakie czynniki w opinii członków zespołów operacyjnych gwarantują bezpieczeństwo pacjenta od momentu przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział specjalistyczny. Materiał i metody Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę piśmiennictwa. W celu weryfikacji postawionych hipotez zastosowano narzędzie badawcze – autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki i Wnioski Nie odnotowano istotnych zależności pomiędzy wiekiem, poziomem wykształcenia oraz stażem pracy a oceną wpływu wykonania pozostałych czynności na bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym. Płeć oraz miejsce pracy nie wpływały istotnie na ocenę znaczenia pozostałych analizowanych czynników. Wykonywany zawód nie różnicował istotnie oceny analizowanych czynników dla bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym. Przestrzeganie standardów i procedur postępowania przed zabiegiem, w trakcie jego trwania oraz po nim w opinii respondentów w bardzo dużym stopniu gwarantuje bezpieczeństwo chorego na bloku operacyjnym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, blok operacyjny, zespół operacyjny