Pielęgniarka anestezjologiczna – kierownik bloku operacyjnego

Nurse anesthetist – manager of operating theater

Iwona Charyło

Dział Zabiegowy Szpitala Wojewodzkiego w Opolu, ul. A. Kośnego 53, 46-020 Opole, Tel.: (77) 443 31 00, Fax: (77) 443 31 10

Wpłynęło: 10.07.2014

Zaakceptowano: 18.10.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2014001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):39–44

Streszczenie:

W przypadku rozpatrywania tematyki kierowania blokiem operacyjnym obecnie pod uwagę bierze się następujące osoby: chirurga, anestezjologa oraz ewentualnie pielęgniarkę operacyjną. Pielęgniarka anestezjologiczna jako osoba pełniąca tę funkcję jest tematem nieobecnym w literaturze fachowej. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rola kierownika bloku operacyjnego może być sprawowana również przez pielęgniarkę anestezjologiczną. Zarządzanie blokiem operacyjnym obejmuje następujące działy: zarządzanie ludźmi, zarządzanie wykorzystaniem elementów bloku operacyjnego (plan operacyjny), zarządzanie sprzętem i narzędziami bloku operacyjnego oraz zarządzanie finansowe. Kierownik bloku operacyjnego powinien być liderem, osobą obdarzoną zaufaniem, posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe, pracującą stale w bloku operacyjnym, wykazującą większą od przeciętnej empatię, samodyscyplinę oraz odporność na stres. Ponadto powinien posiadać znajomość procedur operacyjnych i umiejętność organizowania pracy zespołów operacyjnych. Bardzo często w literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że osoba nie będąca lekarzem nie powinna być na stanowisku kierownika bloku operacyjnego. Ale tak naprawdę istotne w tym względzie jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i cech osobowościowych, świadczących o predyspozycjach do pełnienia tej funkcji. Nadal fakt zatrudniania pielęgniarek na stanowiskach kierowniczych budzi wiele kontrowersji i nie jest w pełni akceptowany przez środowisko. Przyczyną takiego podejścia jest tradycja stawiająca pielęgniarki przez dziesiątki lat w roli asystentek. W przypadku pielęgniarek anestezjologicznych to odpowiednie kwalifikacje oraz cechy predysponujących do pełnienia obowiązków kierownika bloku operacyjnego powinny decydować o sprawowanej przez nią funkcji, a nie tradycja i stereotypy.

Słowa kluczowe: blok operacyjny, kierownik, pielęgniarka anestezjologiczna, zarządzanie

Abstract:

Considering at present management of operating theater, we take into account: a surgeon, an anesthetist or a scrub nurse. An issue of a nurse anesthetist set up in this role does not exist in professional literature. The question rises, if such role can be designed for nurses anesthetists? An operating theater manager should be a leader, a trustworthy person, with high professional qualifications and working constantly at the operating theater, showing empathy, self-discipline, stress resistance higher than average, being able to organize work of operating crews as best as possible. The fact of employing nurses on senior positions is causing controversies and it is not fully accepted by milieu. The reason of such attitude is the tradition putting nurses in a role of an assistant for dozens of years. Depreciating the role of a nurse as a manager is the result of other professional group’s complexes and fears of changing her role from a role of a subordinate to a role of a manager. Therefore, having appropriate qualifications and traits predisposing to fulfill the function of the operating theater manager by a nurse anesthetist should be the main asset to fulfill this role, not only the tradition and stereotypes.

Key words: management, manager, nurse anesthetist, operating theater