Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym w oddziale intensywnej terapii

Nursing care of patients after craniocerebral trauma in the intensive care unit

Tomasz Auron1 | Sylwia Krzemińska2 | Adriana Borodzicz2 | Marta Arendarczyk2

1 Student Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Sylwia Krzemińska, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Barta 5, 50-618 Wrocław

Wpłynęło: 03.03.2017

Zaakceptowano: 30.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(1):15–21

Streszczenie:

Urazy czaszkowo-mózgowe stanowią bezpośrednie zagrożenie życia oraz są bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji. Obrażenia głowy dotyczą w przeważającej części ludzi młodych i są poważnym problemem socjomedycznym. Dlatego w całym procesie leczenia bardzo ważne jest udzielenie pacjentowi natychmiastowej pomocy i – przy udziale wykwalifikowanego zespołu pielęgniarskiego – przygotowanie go do powrotu do aktywnego życia społecznego oraz zawodowego. Celem pracy było przedstawienie głównych problemów pielęgnacyjnych w opiece nad chorym po urazie głowy oraz znaczenia roli i działań pielęgniarza/pielęgniarki, który/a sprawuje opiekę nad pacjentem w warunkach oddziału intensywnej terapii. Zespół pielęgniarski odgrywa bardzo ważną rolę w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych z urazem czaszkowo-mózgowym. W kontekście działań pielęgniarskich bardzo duże znaczenie mają działania związane z przygotowaniem pacjenta do samopielęgnacji i samoopieki.

Słowa kluczowe: oddział intensywnej terapii, pielęgniarka, uraz czaszkowo-mózgowy

Abstract:

Craniocerebral injuries are a life-threatening condition and an absolute indication for hospitalization. Head injury mainly involves young people and constitutes a serious socio- medical problem. Therefore, during the whole process of treatment, it is important to provide immediate assistance and prepare the patient to return to an active social and professional life, with the participation of a qualified nursing team. This study is an attempt to show the most relevant nursing problems occurring in patients hospitalized because of craniocerebral injuries. This work contains all information on the characteristics of the most common brain injuries, their symptoms, diagnosis and treatment options. Next, the issue of nursing care was raised, which has a significant impact on improving the health of a sick person. The aim of the study was to present the main problems arising during patient care and the importance of the role and actions of the intensive care unit nurses caring for patients after head trauma. The nursing team plays a very important role and is responsible for the patient’s ability for self-care.

Key words: cranio-cerebral injuries, intensive care unit, nurse