Podejrzenie inwazyjnej kandydozy u pacjentki z infekcją wirusem grypy sezonowej typu A, hospitalizowanej w oddziale intensywnej terapii – opis przypadku

Invasive candidiasis suspicion in female patient with type A influenza treated in ICU – case report

Karina Stefańska-Wronka

ORCID: 0000-0002-4602-517X

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
e-mail: karina_wronka@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 22.09.2020

Zaakceptowano: 20.10.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020032

Forum Zakażeń 2020;11(5):261–265

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze poprzedzone wcześniejszą kolonizacją stanowią coraz częstszy problem u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii. W pracy zaprezentowano przypadek 70-letniej pacjentki z zapaleniem płuc spowodowanym infekcją wirusem grypy sezonowej typu A, u której podejrzewano kandydozę układu oddechowego i moczowego mieszaną florą grzybiczą o etiologii Candida glabrata oraz Candida albicans opornymi na flukonazol. U chorej zastosowano terapię mykafunginą zgodnie z rekomendacjami IDSA oraz ESCMID. Uzyskano poprawę stanu klinicznego pacjentki.

Słowa kluczowe: grypa sezonowa, inwazyjna kandydoza, koinfekcja, kolonizacja, mykafungina

Abstract: Invasive fungal infections with prior fungal colonization are becoming a frequent problem for intensive care patients. This article describes a case of a 70-year-old female patient with influenza type A pneumonia, diagnosed with respiratory and urinary tract candidiasis – mixed Candida glabrata and Candida albicans infection, fluconazole resistant. According to IDSA and ESCMIDs recommendations, micafungin treatment was applied and the patient’s condition improved markedly.

Key words: coinfection, colonization, invasive candidiasis, micafungin, seasonal influenza