Podjęcie czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w aspekcie zagadnień prawnych i etycznych

Legal and ethical aspects of cardiopulonary resuscitation procedures

Edyta Niemczyk1 | Justyna Tłuczek2 | Jerzy Kiszka1 | Krystyna Woźniak1

ORCID*: 0000-0002-5715-6175 | 0000-0002-7841-206X | 0000-0002-7361-1019 | 0000-0003-3018-1079

1 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Edyta Niemczyk Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: edytaniemczyk@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.11.2018

Zaakceptowano: 30.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018025

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):101–103

Streszczenie:

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest stanem niespodziewanym, trudnym do przewidzenia i tragicznym w skutkach, ponieważ kończy się często śmiercią pacjenta. NZK to zjawisko niełatwe, bo śmierć we współczesnym świecie jest z jednej strony niezauważana, a z drugiej na tyle powszechna, że często skutkuje to zrutynizowaniem działań pracowników medycznych w tym obszarze. Lęk przed kontaktem ze śmiercią wyzwalany jest w dużej mierze przez niewiedzę, która paraliżuje chęć pomagania umierającemu człowiekowi. Dlatego też tak ważna jest ciągła edukacja personelu medycznego, udział w odczytach czy konferencjach pozwalających na zrozumienie istoty śmierci i przyjęcie należnych standardów obcowania z umierającym. Obecnie często rezygnuje się z leczenia pozycjonowanego z perspektywy lekarza na rzecz leczenia ukierunkowanego na indywidualnego pacjenta, z uwzględnieniem jego woli i z poszanowaniem jego autonomii. Kluczowy dział w prawie medycznym zajmują prawa pacjenta, które są zespołem norm określających uprawnienia osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Prawa te pozwalają na wyznaczenie pozycji chorego w trakcie zapewniania mu świadczeń zdrowotnych. Jednym ze składowych praw pacjenta jest prawo do poszanowania godności oraz do umierania w spokoju i godności. Ich realizacja wymaga dbałości o jakość życia na jego finalnym etapie – nie tylko poprzez stosowanie odpowiednich procedur medycznych, lecz także przez umożliwienie pacjentowi otrzymania wsparcia ze strony osób najbliższych.

Słowa kluczowe: pacjent, prawa pacjenta, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO, rodzina

Abstract:

Sudden cardiac arrest (SCA) is an unpredictable, unexpected and, thus, fatal condition which often results in death. The matter is not easy, as nowadays death is a phenomenon that recurrently remains unnoticed by the society and yet is so commonplace that it often leads to implementing routinish procedures. The fear of contact with death is largely triggered by ignorance which overwhelms the willingness to help a dying man. Therefore, it is a matter of great importance to constantly extend the knowledge and participate in lectures or conferences because they are a guide to understand the essence of death as well as to implement proper standards of communing with the dying. At present, from the perspective of a medicine doctor, the positioning treatment is often waived in favour of the individual-oriented, direct treatment, considering patient’s will and respecting their autonomy. Patient rights are the key section of the medical law, as it sets the standards defining the rights of patients receiving healthcare. These rights, therefore, allow to determine the position of the patient while they are provided with health services. One of the elements of the patient rights is the right to the respect of the dignity and also the right to die with peace and dignity. The implementation of given right requires concern of the quality of life at its final stage, not only through the use of proper medical procedures but also through enabling the patients to receive support from their families.

Key words: family, patient, patient rights, SCA, sudden cardiac arrest