Poprawa wyników leczenia, bezpieczeństwa i komfortu pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z minidostępu

Improvement of treatment results, safety and comfort of patients undergoing cardiac surgery with mini-access

Bogusław Gawęda1 | Michał Borys2 | Beata Orłowska1 | Bożena Trojnar1 | Dorota Ozga3 | Mirosław Czuczwar2 | Kazimierz Widenka1, 3

1 Klinika Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
3 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dorota Ozga Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: gdozga@poczta.fm

Wpłynęło: 09.04.2018

Zaakceptowano: 20.05.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018006

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):43–48

Streszczenie:

W ostatnich latach opublikowano wyniki badań potwierdzające poprawę leczenia, związaną z działaniem w ramach protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej (ERAS) w różnych dyscyplinach chirurgicznych. ERAS wymaga zaangażowania i współdziałania osób z różnych specjalności medycznych. Celem niniejszej pracy jest omówienie założeń wielopłaszczyznowego i interdyscyplinarnego programu opieki nad chorymi poddawanymi operacjom kardiochirurgicznym z minitorakotomii w celu: zmniejszenia odsetka powikłań okołooperacyjnych, skrócenia czasu pobytu w szpitalu oraz zniwelowania konieczności ponownej hospitalizacji, co ostatecznie obniża koszty leczenia. Praca ma charakter poglądowy, została opracowana na podstawie analizy wyników badań naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych w latach 2008–2018 (ostatnie 10 lat) oraz doświadczeń własnych. Znajomość zasad kompleksowej opieki okołooperacyjnej wśród personelu medycznego pozwala na sprawowanie nad pacjentami w pełni profesjonalnej opieki.

Słowa kluczowe: operacje kardiochirurgiczne z minidostępu, opieka okołooperacyjna, protokół ERAS

Abstract:

In recent years, scientists published results of studies confirming the improvement of treatment results related to the operation within the framework of enhanced recovery after surgery (ERAS ) in various surgical disciplines. ERAS requires the involvement and cooperation of people from various medical specialties. The aim of the work is to discuss the assumptions of a multi-faceted and interdisciplinary care program for a patient undergoing cardiac surgery with a mini thoracotomy to reduce perioperative complications, shorten the patient’s stay in the hospital and need to re-hospitalize, which ultimately reduces the cost of treatment. This work was developed on the basis of the analysis of the results of scientific research published in peer-reviewed journals between 2008 and 2018 (the last 10 years) and our own experience. Knowing the principles of ERAS among medical staff allows for fully professional care over the patient.

Key words: cardiac surgery with mini access, ERAS, perioperative care