Porównanie właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pochodzący od młodych i zaawansowanych wiekowo dawców – badania na modelu

Comparison of the properties of adipose-derived mesenchymal stem cells from young and advanced donors – studies on an animal model

Katarzyna Siennicka

ORCID: 0000-0002-1612-939X

Katarzyna Siennicka Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: 22 546 25 47, e-mail: Katarzyna.Siennicka@coi.pl

Wpłynęło: 23.07.2019

Zaakceptowano: 12.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019023

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):167–174

Streszczenie: Mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (ASC) ze względu na swój potencjał do różnicowania się w kierunku różnych typów komórek, właściwości immunomodulacyjne oraz zdolność do parakrynnej regulacji procesów naprawczych, a także łatwość pozyskania bez szkody dla dawcy, mogą być wykorzystywane do terapii regeneracyjnych. Istotnym i nie do końca rozstrzygniętym problemem jest przydatność komórek pozyskanych od zaawansowanych wiekowo dawców do zastosowań terapeutycznych. Celem badań była ocena wpływu wieku dawcy na podstawowe parametry ASC w aspekcie ich przydatności terapeutycznej. W celu maksymalnego wykluczenia różnorodności osobniczej badania przeprowadzono na wsobnym szczepie szczurów. Wiek zwierząt – 6 miesięcy i 2 lata – odpowiadał w przybliżeniu wiekowi człowieka 25 i 80 lat. Analizie poddano parametry rutynowo wykorzystywane do kwalifikacji MSC do przeszczepów oraz potencjał komórek do różnicowania się w kierunku tkanki kostnej, tłuszczowej, chrzęstnej i ich potencjał angiogenny. Zaobserwowano, że wiek dawcy nie wpływa w istotny sposób na fenotypowe właściwości ASC. Potencjały do różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej w kierunku tkanki tłuszczowej, kostnej, chrzęstnej i angiogenezy są zależne od wieku dawcy w stopniu niewpływającym na przydatność ASC pozyskanych od zaawansowanych wiekowo dawców.

Słowa kluczowe: ASC, mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej, starzenie, tkanka tłuszczowa

Abstract: Adipose-derived mesenchymal stem cells due to their potential to differentiate towards different types of cells, immunomodulatory capacity and paracrine-dependent tissue repair mechanism, as well as the possibility of cell isolation without substantial risk for the donor can be used for regenerative therapies. It is, however, unclear if ASCs obtained from advanced-age donors are suitable for therapeutic applications. The aim of the study was the evaluation of the influence of donor age on basic parameters of ASCs in terms of their therapeutic suitability. An inbred rat strain was selected as the experimental animals for the reduction of individual diversity between cell donors and recipients. The age of animals was 6 months and 2 years, being equivalent of human ages 25 years and 80 years respectively. The parameters routinely used for the qualification of MSC for transplantation, and their potential to differentiate towards bone, adipose tissue, cartilage, as well as the angiogenic potential were analyzed. It may be concluded, that donor age does not significantly affect the phenotypic properties of ASC. The ASC potential to differentiate into adipose tissue, bone or cartilage is dependent on the age of the donor in extent not influencing the usefulness of ASC obtained from advanced age donors.

Key words: adipose-derived stem cells, adipose tissue, aging, ASC