Postęp i problemy w realizacji programu eliminacji i eradykacji odry, różyczki oraz zespołu różyczki wrodzonej w regionie europejskim

Progress and problems in implementation of the program of elimination and eradication of measles, rubella and congenital rubella in Europe

Anna K. Marchewka | Aleksandra Woźniak | Anna Majewska | Grażyna Młynarczyk

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Majewska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Tel.: 22 628 27 39

Wpłynęło: 24.02.2017

Zaakceptowano: 15.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017014

Forum Zakażeń 2017;8(3):219–225

Streszczenie: W 1984 roku w regionie europejskim WHO rozpoczęto działania zmierzające do eliminacji odry, różyczki i zespołu różyczki wrodzonej (CRS). Pierwotne cele zakładały eliminację endemicznie występujących zachorowań na odrę do 2007 roku i zmniejszenie zapadalności na CRS do <jednego przypadku na 100 000 żywych urodzeń do 2010 roku. Obecnie głównym celem Europejskiego Planu Działania na Rzecz Szczepień na lata 2015–2020 jest całkowite wyeliminowanie odry i różyczki. Za najlepszą strategię eliminacji tych wirusów w regionie europejskim uznano dążenie do osiągnięcia odporności zbiorowiskowej poprzez szczepienia. Wykonawstwo szczepień wymaga długotrwałych działań, które prowadzone są przez wiele lat. Jak wynika z doniesień Europejskiej Regionalnej Komisji ds. Weryfikacji Eliminacji Odry i Różyczki, w 2016 roku w odpowiednio 32 i 33 krajach europejskiego regionu WHO doprowadzono do przerwania transmisji endemicznej wirusa odry i różyczki.

Słowa kluczowe: eliminacja, eradykacja, odra, różyczka, szczepienie

Abstract: In 1984 WHO took action to eliminate measles, rubella and congenital rubella syndrome (CRS) in the European region. The primary target of the program assumed elimination of endemic measles by 2007 and reduction of the CRS to <one case per 100 000 live births by 2010. Currently, a total elimination of measles and rubella is the main goal of the European Vaccine Action Plan 2015–2020. Induction of herd immunity through vaccination is believed to be the best strategy for elimination of viruses in the European region. Vaccinations require a long-term term approach carried out for many years. The European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination reported that in 2016 32 and 33 countries in the WHO European region prevented endemic transmission of measles and rubella respectively.

Key words: elimination, eradication, measles, rubella, vaccination