Postępowanie w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych na oddziałach intensywnej terapii u dorosłych pacjentów bez neutropenii w świetle obowiązujących rekomendacji

Management of invasive fungal infections in the critically ill non-neutropenic patients – recent recommendations

Mirosław Czuczwar1 | Jolanta Komarnicka2 | Jarosław Woroń3, 4 | Wiktor Sułkowski5 | Alicja Bartkowska-Śniatkowska6

1 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
3 Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
5 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
6 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Mirosław Czuczwar II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Tel.: (81) 532 27 13

Wpłynęło: 14.03.2016

Zaakceptowano: 25.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016011

Forum Zakażeń 2016;7(2):77–84

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) są coraz częściej stwierdzane w grupie krytycznie chorych pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pomimo opublikowania wielu wytycznych i rekomendacji, opracowanych przez wiodące towarzystwa naukowe, rozpoznawanie IZG przysparza klinicystom wielu problemów, wynikających m.in. z ograniczenia dostępności do skutecznych metod diagnostycznych w początkowych fazach leczenia albo też z nieodpowiedniego postępowania na etapie pobierania materiału do badania mikrobiologicznego. Podobnie istotne jest odróżnienie kolonizacji od infekcji, ponieważ nieodpowiednie postępowanie na etapie diagnostyki może prowadzić do potencjalnie groźnego opóźnienia wdrożenia adekwatnego leczenia przeciwgrzybiczego. W wielu badaniach naukowych potwierdzono, że w celu poprawy przeżywalności chorych w stanie krytycznym bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie IZG oraz wdrożenie leczenia. Celem niniejszej pracy było omówienie wymienionych kwestii oraz zaproponowanie algorytmu postępowania. Schemat taki mógłby być wskazówką dla lekarzy odnośnie postępowania z krytycznie chorymi pacjentami, u których inwazyjne zakażenie grzybicze jest potwierdzone lub podejrzewane.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenie grzybicze, leki przeciwgrzybicze, oddział intensywnej terapii

Abstract: Invasive fungal infections (IFI) are widely recognized as a major cause of morbidity and mortality in the intensive care unit environment. A lot of guidelines for management of IFI have been published to date, yet effective treatment remains challenging. Clinicians still encounter problems with availability of reliable diagnostic tools, especially during the initial phase of the IFI. The distinction between colonization and infection can also prove to be difficult and may lead to a potentially fatal delay in initiation of antifungal treatment. The aim of this article is to review all the aspects mentioned above and propose an algorithm to guide clinicians involved in the treatment of critically ill patients, when IFI is either proven or suspected.

Key words: antifungal treatment, intensive care unit, invasive fungal infections