Postępowanie w przypadku pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wieloopornymi bakteriami Gram-ujemnymi

Procedure for patients infected or suspected of infection by multidrug-resistant Gram-negative bacteria

Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel.: (85) 745 06 85

Wpłynęło: 25.05.2016

Zaakceptowano: 08.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016023

Forum Zakażeń 2016;7(3):159–166

Streszczenie: Zakażenia wywoływane przez wielooporne Gram-ujemne bakterie (MDR-GNB) stają się coraz powszechniejsze. Obecnie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie, ponieważ są trudne do leczenia i wiążą się z wysoką zachorowalnością oraz umieralnością. Kontrola zakażeń wywołanych przez MDR-GNB wymaga kompleksowego podejścia. Personel medyczny powinien być świadomy, zaangażowany i współodpowiedzialny. Musi także wiedzieć, do jakich konsekwencji może dojść w przypadku nieprawidłowego działania w zakresie kontroli infekcji. Zalecenia obejmują badania przesiewowe, diagnostykę i środki kontroli zakażeń, w tym: higienę rąk, izolację pacjentów oraz czyszczenie środowiska. Mogą one stanowić podstawę do wprowadzenia lub weryfikacji obecnie stosowanych standardów proceduralnych, ograniczających do minimum ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego wywołanego przez pałeczki Gram-ujemne wytwarzające beta-laktamazy typu ESBL, AmpC czy metaloenzymy (beta-laktamazy cynkowe, inaczej karbapenemazy KPC, MBL, OXA-48). Przedstawione w pracy rekomendacje zostały opracowane przez Wspólną Grupę Roboczą w Wielkiej Brytanii w 2016 roku.

Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, badania przesiewowe, czyszczenie środowiska, Enterobacteriaceae, izolacja, Pseudomonas aeruginosa

Abstract: Infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria (MDR-GNB) are becoming increasingly prevalent. Now constitute a serious threat to public health worldwide, because they are difficult to threat and are associated with high morbidity and mortality rates. Control of MDR-GNB infection requires a comprehensive approach. Medical personnel should be aware, involved and co-responsible. They also need to know the consequences which brings their incorrect actions in the field of infection control. Recommendations are made in the following areas: screening, diagnosis and infection control precautions including hand hygiene, single-room accommodation, and environmental cleaning. They also can provide a basis for the introduction or revision of the currently used procedural standards which minimize the risk of hospital infections caused by Gram-negative bacteria that produce beta-lactamase type ESBL, AmpC or metalloenzymes (beta-lactamase zinc otherwise carbapenemases – KPC, MBL, OXA-48). Recommendations presented in this paper were elaborated in UK by a Working Party in 2016.

Key words: Acinetobacter baumannii, Enterobacteriaceae, environmental cleaning, isolation, Pseudomonas aeruginosa, screening