Postrzeganie dysmorfofobii przez pacjentów leczonych w gabinetach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej – badanie kwestionariuszowe

Perception of body dysmorphic disorder by patients treated in plastic surgery and aesthetic medicine clinics – a questionnaire study

Anita Walczyńska1 | Aleksander P. Jaworski2 | Piotr Drozdowski1 | Aneta Drozdowska1

ORCID*: 0000-0002-7225-0063 | 0000-0002-5646-9399 | 0000-0001-9291-0121 | 0000-0003-2567-6827

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
2 Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Aleksander P. Jaworski
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice,
email: axjaw7@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 09.11.2021

Zaakceptowano: 19.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(3):57–65

Streszczenie: Wstęp Dysmorfofobia (ang. body dysmorhic disorder – BDD) to problem coraz częściej spotykany w gabinetach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Zaburzenie polega na drastycznym, nieadekwatnym braku zadowolenia z własnego ciała i zwracaniu uwagi na jego niedoskonałości. Szacuje się, że 1 na 50 osób w populacji światowej przejawia objawy BDD. Wielu pacjentów miewa myśli samobójcze, a część z nich wieńczy je próbą samobójczą. Skala problemu dowodzi konieczności zwiększenia świadomości o chorobie zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Cel pracy Celem niniejszego badania było sprawdzenie stanu wiedzy i opinii pacjentów gabinetów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej na temat BDD. Materiał i metody Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz składający się z 25 pytań zamkniętych, w tym 5 wielokrotnego wyboru. W badaniu wzięło udział 55 kobiet i 47 mężczyzn. Pytania dotyczyły wiedzy pacjentów na temat BDD: objawów BDD, problemów diagnostycznych związanych z BDD, zachowania osób chorych na BDD, epidemiologii BDD, wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami z BDD, ze szczególnym uwzględnieniem roli specjalisty chirurgii plastycznej, implikacji prawnych, a także opinii pacjentów na temat zaangażowania chirurgów plastycznych w proces diagnostyczny BDD. Wyniki Pomimo że większość badanych uważa BDD za zaburzenie, które nie stanowi trudności diagnostycznej, według części respondentów specjaliści chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w zbyt małym stopniu angażują się w walkę z chorobą. Wnioski Należy przywiązywać większą wagę do działań edukacyjnych oraz zachować zwiększoną czujność, konsultując pacjentów z grupy ryzyka, szczególnie biorąc pod uwagę tendencję wzrostową do poddawania się przez osoby chore na BBD operacjom plastycznym i zabiegom medycyny estetycznej.

Słowa kluczowe: ankieta, chirurgia plastyczna, dysmorfofobia, kwestionariusz, medycyna estetyczna

Abstract: Introduction Body Dysmorphic Disorder (BDD) is an increasingly common problem encountered in plastic surgery and aesthetic medicine clinics. This disorder is a drastic, inadequate dissatisfaction with one’s own body and paying attention to its imperfections. It is estimated that 1 in 50 people worldwide presents symptoms of BDD. Many patients have suicidal thoughts, and some of them lead to a suicide attempt. The scale of the problem proves the need to raise awareness of this disease among both plastic surgeons and patients. Aim The aim of this study was to evaluate the knowledge and opinions of patients of plastic surgery and aesthetic medicine clinics regarding BDD. Material and methods The research tool was an original survey consisting of 25 structured questions, including 5 multiple-choice questions. 55 women and 47 men took part in the study. The questions concerned what patients think BDD is, BDD symptoms, diagnostic problems related to BDD, BDD patient behavior, BDD epidemiology, multidisciplinary care for patients with BDD, with particular emphasis on the role of the plastic surgeon, legal implications, as well as patients’ opinions on the plastic surgeons’ involvement in the BDD diagnostic process. Results Although most of the respondents consider BDD as a disorder that does not a diagnostic challenge, most of them believe that plastic surgeons and aesthetic medicine doctors pay too little attention to the problem of BDD. Conclusions Medical staff should focus more on educational activities and be more vigilant while consulting patients at risk, especially taking into account the increasing tendency for patients with BDD to undergo plastic surgery and aesthetic medicine procedures.

Key words: aesthetic medicine, body dysmorphic disorder, survey, plastic surgery, questionnaire