Powikłania choroby rotawirusowej u dzieci – obserwacje własne, opisy przypadków

Complications of rotavirus disease in children – own observations, case reports

Wojciech Pociecha | Alicja Bałanda | Małgorzata Marszalec

Oddział Obserwacyjny Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku

Wojciech Pociecha Oddział Obserwacyjny Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego sp. z o.o., ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk, Tel.: (58) 520 93 09

Wpłynęło: 02.02.2013

Zaakceptowano: 25.02.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013006

Forum Zakażeń 2013;4(1):21–27

Streszczenie: W pracy przedstawiono własne, wieloletnie obserwacje kliniczne powikłań zakażeń rotawirusowych u dzieci. Dokonano porównania wyników z doniesieniami innych autorów, korzystając z piśmiennictwa medycznego dostępnego w internetowej bazie MEDLINE. Powikłania choroby rotawirusowej występujące najczęściej u dzieci to: ostry zespół zaburzeń trawienia i wchłaniania (35%), zakażenia dróg oddechowych – zapalenie płuc (5%) lub zapalenie oskrzeli (10%), zapalenie wątroby i przemijająca hypertransaminazemia (9–18%). Mniej częste, ale równie groźne są powikłania neurologiczne (drgawki ogniskowe, toniczno-kloniczne lub zapalenie mózgu (3%)), zaburzenia hematologiczne, takie jak neutropenia śródinfekcyjna (3,9%) oraz przewlekła biegunka (2%). Najrzadszymi, ale jednocześnie najgroźniejszymi powikłaniami zakażeń rotawirusowych są wgłobienie jelitowe, zadzierzgnięcie jelita lub niedrożność porażenna jelit (0,08%). Wszystkie opisane powikłania są groźne dla małych pacjentów i w sposób istotny wydłużają czas hospitalizacji oraz zwiększają koszty leczenia.

Słowa kluczowe: choroba rotawirusowa, dzieci, powikłania, rotawirus

Abstract: In this article the Authors present their own long-term clinical observations on the complications of rotavirus disease in children. Results were compared with reports of other authors using the medical literature available in an online database MEDLINE. The most frequently observed complications of rotavirus disease in children are maldigestion and malabsorption syndromes (35%), respiratory tract infections (pneumonia – 5%, bronchitis – 10%) and hepatitis with transient increase in serum aminotransferases activity (9–18%). Less common but serious are neurological complications such as focal seizures, tonic-clonic seizures or encephalitis (3%), hematological disorders (neutropenia 3.9%) and chronic diarrhoea (2%). The most dangerous complication of rotavirus disease is intussusception, intestinal strangulation or paralytic ileus (0.08%). All analyzed complications of rotavirus disease are dangerous for young patients, significantly prolong hospitalization and increase the cost of treatment.

Key words: children, complications, rotavirus, rotavirus disease