Powikłania infekcyjne u chorych hematoonkologicznych z neutropenią jako głównym czynnikiem ryzyka

Infectious complications in hematooncological patients with neutropenia as a main risk factor

Agnieszka Tomaszewska | Kazimierz Hałaburda

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Agnieszka Tomaszewska Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Tel.: (22) 349 63 60, Fax: (22) 349 63 61

Wpłynęło: 10.06.2015

Zaakceptowano: 27.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015030

Forum Zakażeń 2015;6(3):177–184

Streszczenie: Powikłania infekcyjne są najważniejszą przyczyną zgonów w grupie pacjentów hematoonkologicznych. Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia tych powikłań jest neutropenia oraz czas jej trwania. Najczęściej izolowanymi patogenami u chorych z neutropenią są bakterie, z przewagą ziarenkowców Gram-dodatnich. U pacjentów z grup wysokiego ryzyka oraz w niektórych ośrodkach wzrasta liczba zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi i szczepami opornymi. Drugą w kolejności izolowaną grupę patogenów wywołujących infekcje u chorych z neutropenią stanowią grzyby, zwłaszcza z rodzajów Candida i Aspergillus. W pracy przedstawiono najczęstsze przyczyny powikłań infekcyjnych u pacjentów hematoonkologicznych oraz podstawowe zasady postępowania w gorączce neutropenicznej.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, gorączka neutropeniczna, nowotwory układu krwiotwórczego, terapia empiryczna

Abstract: Infectious complications are a leading cause of morbidity and mortality in patients with hematological malignancies. Neutropenia and its duration are main risk factors for these complications. Bacteria, with the prevalence of Gram-positive cocci, are the most often isolated pathogens in neutropenic patients. However Gram-negative pathogens and resistant bacteria are increasing in high risk groups of patients and some centers. The second cause of infectious complications in neutropenic patients are fungi, especially two genera Candida and Aspergillus. In this review the most common causes of infectious complications in neutropenic patients with hematological malignancies and basic rules of management of febrile neutropenia are described.

Key words: empirical treatment, febrile neutropenia, hematologic malignancies, risk factors