Complications of antibiotic therapy


Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 625 02 53, Fax: (22) 584 13 42,

Wpłynęło: 02.06.2011

Zaakceptowano: 27.06.2011

Forum Zakażeń 2011;2(2):51–56

Streszczenie: Każdy z przyjmowanych przez pacjentów leków wykazuje tendencję do wywoływania działań niepożądanych. Występowanie niektórych z nich wynika ze stanu klinicznego pacjenta i jego właściwości osobniczych, inne prowadzą do zmian narządowych. Prawidłowo prowadzony wywiad i leczenie może zminimalizować niektóre z występujących działań. Część z nich można wyeliminować, odstawiając lek. Długotrwałe, nieprawidłowe lub niezgodne z zasadami farmakodynamiki i farmakokinetyki stosowanie antybiotyków może powodować powikłania po leczeniu. Są one ściśle związane z działaniami niepożądanymi samych antybiotyków. Nie ma jednak między nimi znaku równości. Najbardziej niebezpieczne są te, które prowadzą do trwałej niewydolności narządu, kalectwa lub zgonu.

Słowa kluczowe: antybiotyki | działania niepożądane | powikłania

Abstract: The article presents the range of preventive actions undertaken by hospital administrators in order to minimize threats caused by Legionella. There was performed the risk estimation and there were determined technical conditions, which should be met by water system in the objects of health service. There was conducted the analysis of efficiency of hot water disinfection methods.

Key words: disinfection and water treatment | legal regulations | legionellosis | monitoring | preventive actions


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij