Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy

Complications after breast reconstruction: the problem of infection and prevention strategies – a literature review

Anna Pałubicka1, 2 | Marcin Wekwejt3 | Beata Świeczko-Żurek3| Jacek Zieliński2

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
2 Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Anna Pałubicka Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, e-mail: apalubicka@op.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 29.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):89-97

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono dane dotyczące powikłań po rekonstrukcji piersi. Manuskrypt ma na celu usystematyzowanie wyników badań z ostatnich lat wraz z aspektami, takimi jak: częstotliwość występowania powikłań oraz ich rodzaj, czynniki predysponujące, a także możliwości profilaktyki. Przeanalizowano dane literaturowe z ogólnie dostępnych artykułów z okresu ostatnich pięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń. Do ich znalezienia posłużono się następującymi bazami danych: PubMed, Medline i Scopus, a do wyszukania zastosowano następujące słowa kluczowe: rekonstrukcja piersi/mastektomia, powikłania/ powikłania pooperacyjne, komplikacje, infekcje, czynniki ryzyka, epidemiologia, prewencja. Uzyskano wyniki dotyczące: częstotliwości występowania powikłań, czynników predysponujących i metod prewencyjnych. Do najczęściej występujących powikłań po rekonstrukcji piersi zalicza się: obrzęk, wysięk, krwiaki, problemy z gojeniem ran oraz infekcje. Najpopularniejszymi czynnikami predysponującymi do ich rozwoju są: otyłość, palenie, cukrzyca i zaburzenia w tkance skórnej. Zakłada się, że infekcja jest głównym czynnikiem prowadzącym do utraty implantu i/lub przeszczepu. Do najczęściej izolowanych szczepów bakteryjnych zalicza się: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. Stwierdza się, że infekcje wczesne i późne mają różny profil mikrobiologiczny. Dane dostępne w literaturze są niejednoznaczne. Zauważono, że leczenie konwencjonalne, według trendów instytucjonalnych, może przyczynić się do powikłań, dlatego wydaje się zasadne wprowadzenie zewnętrznych (odgórnych) wytycznych postępowania. Zakłada się, że należy postawić większy nacisk na profilaktykę w celu maksymalnego zminimalizowania ryzyka powikłań.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, infekcja, mastektomia, powikłania, rekonstrukcja piersi

Abstract: In this article we analyzed the data collected, regarding complications after breast surgery reconstruction. The intent was to systematize the results of research that was conducted several years back, and analyze them in terms of: frequency of complications, their type, risk factors and prevention. Literature dating no further back than five years was analyzed. The following databases were used: PubMed, Medline and Scopus, and the following keywords were used for the search: breast reconstruction/mastectomy, complications/postoperative complications, infections, risk factors, epidemiology, prevention. Data analysis resulted in determining of the following factors: frequency of complications, risk factors, preventive methods. The most frequent complications after breast reconstruction are: edema, seroma, hematoma, healing problems and infections. The most common predisposing factors include: obesity, smoking, diabetes and soft tissue disorders. It is assumed, that infection is a major factor leading to loss of implant and/or transplant. The most common bacterial strains include: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. It is reported, that early and late infections have different microbiological profiles. The data available in literature is controversial and its quality is low. It has been observed, that conventional treatment according to institutional trends can contribute to complications, so it is reasonable to introduce external (top-down) treatment guidelines. It is assumed that greater emphasis should be placed on prevention to minimize risk of complications.

Key words: breast surgery reconstruction, complications, infection, mastectomy, risk factors