Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

The level of knowlege of nursing staff regarding basic resuscitation procedures

Rafał Mazur1, 2 | Małgorzata Jadczak2

ORCID*: 0000-0001-7109-9747 | 0000-0003-1898-950X

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
2 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

Małgorzata Jadczak Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu,  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, e-mail: m.jadczak2014@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.02.2019

Zaakceptowano: 15.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(1):1–5

Streszczenie:

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, powodującego ustanie krążenia krwi. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu NZK jest jak najszybsze rozpoczęcie resuscytacji. Personel medyczny musi znać algorytmy postępowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Celem pracy była ocena wiedzy z zakresu podstawowych zabiegów w resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród pielęgniarek/pielęgniarzy oddziałów klinicznych. Materiał i metody Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Ze względu na charakter badania zastosowano: analizę częstości, nieparametryczny test Chi2, nieparametryczny odpowiednik testu t-Studenta, czyli U Manna-Whitney’a oraz nieparametryczny odpowiednik analizy wariancji (ANOVA) – test H Krukalla-Wallisa. Wyniki W badaniach dowiedziono, że ankietowani posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu algorytmów postępowania, zaś niewystarczającą na temat używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy wiedzą a czasem, jaki upłynął od ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (test Kruskala-Wallisa: χ2=9,41; p=0,024).

Słowa kluczowe: nagłe zatrzymanie krążenia, NZK, pielęgniarka

Abstract:

Sudden cardiac arrest (SCA) is an acute medical condition in which the heart ceases its function and circulation of blood stops. Resuscitation should be started as soon as SCA is diagnosed. Medical staff are required to know the algorithms for both basic and advanced resuscitation procedures. Material and methods The aim of this study was to assess the knowledge of cardiopulmonary resuscitation among nurses from clinical departments. A questionnaire was used as a research tool. Due to the nature of the study, frequency analysis, the non-parametric Chi2 test, non-parametric equivalent of the Student’s t-test, U Mann-Whitney, and the non-parametric equivalent of variance analysis (ANOVA) or the H Kruskal-Wallis test were used. Results Research has shown satisfactory knowledge of algorithms of conduct but insufficient knowledge about the use of AEDs. There was a statistically significant relationship between knowledge and time of completion of the CPR course (Kruskal-Wallis test: χ2=9.41; p=0.024).

Key words: nurse, SCA, sudden cardiac arrest