Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat procedury higieny rąk

The level of knowledge and awareness of medical staff on the subject of hand hygiene

Małgorzata Cichońska | Edyta Ciemienga | Dorota Maciąg | Monika Borek

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0000-002-1149-6799 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: malgosia1307@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.07.2019

Zaakceptowano: 26.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019034

Forum Zakażeń 2019;10(4):227–231

Streszczenie: Wstęp W celu poprawy sytuacji w obszarze zakażeń szpitalnych należy upowszechniać zasady higieny rąk i skierować wszystkie wysiłki na zmniejszenie przepaści między zaleceniami a ich właściwym stosowaniem. Najlepszym działaniem na rzecz poprawy sytuacji w zakresie higieny rąk jest rozpoczęcie kampanii w każdej placówce medycznej od oceny poziomu wiedzy, aby ustalić deficytowe obszary i podjąć odpowiednie działania. Cel Celem niniejszej pracy była ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat procedury higieny rąk w warunkach szpitalnych. Materiał i metody Badania przeprowadzono wśród 101 pielęgniarek i pielęgniarzy na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od stycznia do marca 2019 roku. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, technika ankietowania, a narzędziem badawczym – autorski kwestionariusz ankiety do oceny poziomu wiedzy z metryczką. Wyniki Wśród badanych przeważały: kobiety (87,13%), osoby w wieku 36–45 lat (39,6%), ze stażem pracy 6–10 lat oraz 11–15 lat (po 21,2%), pracujące w oddziałach zabiegowych (53,5%), z wykształceniem licencjackim (66,3%), mieszkające w mieście (70,3%), oceniające swój stan zdrowia jako dobry (63%). W badaniach wykazano, że wysoki poziom wiedzy prezentowało 24,7% badanych, niski – 33,7%, a średni – 41,6% respondentów. Wnioski Poziom wiedzy pielęgniarek na temat higieny rąk określono jako przeciętny. Wykształcenie badanych i ich staż pracy miały wpływ na poziom wiedzy odnośnie higieny rąk. Personel pielęgniarski wykazał się znajomością zasad WHO w zakresie dezynfekcji rąk.

Słowa kluczowe: higiena rąk, personel medyczny, pielęgniarka, poziom wiedzy, świadomość

Abstract: Introduction In order to improve the situation in the area of reducing nosocomial infections, the principles of hand hygiene should be promoted and all efforts should be made to reduce the gap between recommendations and their proper application. The best solution in efforts to improve the hand hygiene situation will be to start a campaign in each institution from the assessment of the level of knowledge in the environment, to set deficits at its level and take action there. Aim The aim of the work is to get to know and assess the level of knowledge and awareness of medical personnel about hand hygiene in a hospital setting. Material and methods The study was conducted among 101 nurses in the Raciborz province, from January 2019 to March 2019. The research method were a diagnostic survey. The questionnaire technique was used. The author’s questionnaire was the research tool used to assess the level of knowledge with the respondent’s personal information. Results The majority of the respondents were women (87.13%), people aged 36–45 (39.6%), with a experience of 6–10 years and 11–15 years (21.2% each), working in surgical wards (53.5%), with a bachelor’s degree (66.3%), living in the city (70.3%), assessing their health as good (63%). Studies have shown that a high level of knowledge was demonstrated by 24.7% of respondents, low by 33.7% and average by 41.6% of respondents. Conclusions The level of nurses’ knowledge about hand hygiene is mediocre. The education of the respondents and their experience affect the level of nurses’ knowledge about hand hygiene. The nursing staff is familiar with WHO rules for hand disinfection.

Key words: awareness, hand hygiene, level of knowledge, medical staff, nurse