Prawidłowe zasady profilaktyki okołozabiegowej

Appropriate rules of periprocedural prophylaxis

Beata Mączyńska

Katedra Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 23.02.2012

Zaakceptowano: 12.03.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):55–59

Streszczenie: Profilaktyka okołozabiegowa powinna być integralną częścią szpitalnej polityki antybiotykowej obok racjonalnej terapii empirycznej, badań mikrobiologicznych pozwalających na monitorowanie oporności bakterii w środowisku szpitalnym i prawidłowo skonstruowanego szpitalnego receptariusza leków. Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych, prawidłowych zasad, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia w szpitalu procedur profilaktyki okołooperacyjnej na poszczególnych oddziałach i wyboru odpowiednich antybiotyków do profilaktyki.

Słowa kluczowe: antybiotyki, procedury szpitalne, profilaktyka okołooperacyjna

Abstract: Periprocedural prophylaxis should be an integral part of hospital antibiotic policy together with rational empiric therapy, microbiologic measurements allowing on nosocomial bacterial resistance survey and appropriate formulary. The aim of article is presentation of the most important and valid methods that should be taken under consideration during creation of hospital procedures of periprocedural prophylaxis in the particular wards and for right choice of antibiotics.

Key words: antibiotics, hospital procedures, periprocedural prophylaxis