Legal consequences of patient’s consent lack to treatment

Legal consequences of patient’s consent lack to treatment

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 26.09.2011

Zaakceptowano: 15.11.2011

Forum Zakażeń 2011;2(4):133–137

Streszczenie: Problem zgody pacjenta na leczenie stanowi kluczowy element w procesie leczenia i świadczy o jego zgodności z prawem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest działanie lekarza bez zgody pacjenta. Wymaga to jednak spełnienia określonych prawem przesłanek i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej.

Słowa kluczowe: brak zgody na leczenie a obowiązek ratowania życia i zdrowia, zgoda na leczenie

Abstract: The issue of patient´s consent to treatment constitutes a key element of the treatment process and demonstrates its compliance with the law. In particularly justified cases, the physician΄s action is permitted without the patient΄s consent. However, this requires compliance with premises specified by the law and recording that fact in medical documentation.

Key words: consent to treatment, lack of consent to treatment and the obligation to save life and health