Problemy odpowiedzialności z powodu zakażeń Clostridium difficile

Problems of liability due to Clostridium difficile infections

Artur Drzewiecki1 | Katarzyna Wajda-Drzewiecka2, 3

1 Zakład Epidemiologii Zakażeń Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

Artur Drzewiecki Zakład Epidemiologii Zakażeń, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Czysta 18, 31-121 Krakow, Tel.: (12) 633 08 77 wew. 221

Wpłynęło: 10.03.2015

Zaakceptowano: 25.03.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015015

Forum Zakażeń 2015;6(2):131–133

Streszczenie: Zakażenia Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) stanowią istotny problem współczesnej medycyny. Jednym z aspektów tego zagadnienia jest odpowiedzialność prawna. W przypadku CDI najważniejsza jest kwestia odpowiedzialności cywilnej. W niniejszej pracy omówiono sposoby postępowania związane z tego typu odpowiedzialnością.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, odpowiedzialność, zakażenia

Abstract: Clostridium difficile infections (CDI) are a major problem of modern medicine. One aspect is liability. In the case of C. difficile infections the most important of them is the pecuniary liability. The article discusses the modalities associated with this type of responsibility.

Key words: Clostridium difficile, infections, liability