Problemy terapeutyczne w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez oporny na kolistynę szczep Acinetobacter baumannii – opis przypadku pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii

Therapeutic difficulties in the treatment of pneumonia caused by Acinetobacter baumannii resistant to colistin – a case report of patient treated in the intensive care unit

Stanisław Rojek | Wiesława Duszyńska

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 733 23 02, e-mail: w.duszynska@onet.eu

Wpłynęło: 16.11.2017

Zaakceptowano: 12.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017068

Forum Zakażeń 2017;8(6):481–487

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku rozwoju ciężkiego szpitalnego zapalenia płuc o etologii Acinetobacter baumannii u 44-letniego mężczyzny z urazem wielonarządowym, do którego doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. Chory bezpośrednio po zabiegu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa został przyjęty do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Zapalenie płuc związane z prowadzeniem wentylacji mechanicznej (VAP) zdiagnozowano w 11. dobie leczenia na OIT. Z drzewa oskrzelowego i krwi pacjenta wielokrotnie wyhodowano szczep Acinetobacter baumannii. Zakażenie przyczyniło się do wystąpienia sepsy, a następnie wstrząsu septycznego i rozwoju niewydolności wielonarządowej. Trudności terapeutyczne wynikały z wielolekooporności szczepu, w tym także wobec kolistyny. U pacjenta kilkukrotnie dochodziło do pogorszenia parametrów wymiany gazowej (z koniecznością wentylacji mechanicznej 100% tlenem), wzrostu parametrów zapalnych oraz pogorszenia funkcji nerek. Wczesna i rozszerzona diagnostyka mikrobiologiczna, wdrożenie skutecznej antybiotykoterapii celowanej (cefoperazon z sulbaktamem, a następnie duże dawki ampicyliny z sulbaktamem), leczenie wstrząsu septycznego według ustalonych standardów oraz zastosowanie metody pozaustrojowej eliminacji endotoksyn z użyciem filtru oXiris™ doprowadziły do wyleczenia chorego i wypisania z OIT w 50. dobie hospitalizacji.

SŁOWA KLUCZOWE: Acinetobacter baumannii MDR, sulbaktam, szpitalne zapalenie płuc

Abstract:

In this article we present a case study of severe pneumonia in a 44-year-old man with multiorgan trauma after a traffic accident and caused by Acinetobacter baumannii. Immediately after cervical spine stabilization, the patient was admitted to the intensive care unit (ICU) due to acute respiratory failure. Ventilator-associated pneumonia was diagnosed on the 11th day of treatment in the ICU. A. baumannii was grown from the bronchial tree lavage and the blood. This infection was the cause of sepsis followed by septic shock and later development of multiorgan failure. Treatment was difficult due to multidrug resistance of the Acinetobacter baumannii strain, including resistance to colistin. Due to worsening gas exchange dynamics parameters it was necessary to use mechanical ventilation with one hundred percent concentration of oxygen. Increasing inflammatory factors and escalating renal dysfunction were observed several times. The early and widespread microbiological diagnostic use of effective directed antibiotic treatment (cefoperazone with sulbactam followed by high doses
of ampicillin with sulbactam), the septic shock treatment according to the evidence-based medicine and the use of the extracorporeal elimination of endotoxins’ method using the oXiris ™ filter led to healing and discharging the patient from the ICU on the 50th day of treatment.

KEY WORDS: Acinetobacter baumannii MDR, hospital-acquired pneumonia, sulbactam