Procedura fizykoterapeutycznej aplikacji ozonu w przebiegu ekstrakcji zębów ósmych – doniesienie wstępne

The physiotherapeutic application of ozone in the extracton of the eighth teeth – preliminary report

Danuta Lietz-Kijak1, Joanna Gadomska-Krasny2, Edward Kijak3, Piotr Skomro1, Marek Kucharzewski4

1 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM w Szczecinie
2 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Szczecinie
3 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM w Szczecinie
4 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, e-mail: zpropst@sci.pum.edu.pl

Wpłynęło: 27.12.2016

Zaakceptowano: 16.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017020

Leczenie Ran 2017;14(3):83–88

Streszczenie: W praktyce stomatologicznej poszukuje się coraz skuteczniejszych metod walki ze stresem, strachem i dolegliwościami bólowymi u pacjentów. Stałym dążeniem jest również maksymala eliminacja powikłań, które mogą wystąpić na każdym etapie leczenia. W celu ich zniwelowania lekarz stomatolog ma do dyspozycji szereg zabiegów fizykoterapeutycznych. Jednym z nich jest aplikacja ozonu, którą można wykorzystać w postaci gazowej lub bezpośredniego kontaktu z sondą. W badaniach zastosowano aparat OzonyTron™ (My-Med). Dodatkowo posiłkowano się generatorem ozonu OzoTop™ (TTT), wykorzystującym podaż gazową. Za bardzo dobry efekt leczenia uznano brak jakichkolwiek powikłań pozabiegowych, likwidację bólu, minimalizację krwawienia po ekstrakcji oraz brak obrzęku i szczękościsku po zabiegu.

Słowa kluczowe: ekstrakcje zębów ósmych, fizykoterapia, ozonoterapia

Abstract: In the dental practice is looking for more and newer methods of struggle with stress, fear and pain in patients. Also seek to eliminate the maximum of complications that may occur at any stage of treatment. In order to compensate for their dentist has a range of physiotherapy treatments. One of them is an ozone application, which can be used in gaseous form or in contact with the probe. In the study was used the device OzonyTron™ (MyMed). In addition to meals ozone generator, using the supply of gas in the device OzoTop™ (TTT). A very good treatment effect was the lack of any post-operative complications, elimination of pain, no bleeding after the extraction, no swelling and lockjaw after surgery.

Key words: extraction of the eighth teeth, ozone therapy, physical therapy