Proces dekontaminacji wybranych urządzeń z napędem motorowym

The decontamination process of selected devices containing a motor

Katarzyna Domrzalska1 | Jarosław Domrzalski2

1 Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2 Carolina Medical Center, Grupa Luxmed w Warszawie

Katarzyna Domrzalska Centralna Sterylizatornia, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: domrzalskakasia@wp.pl

Wpłynęło: 04.07.2017

Zaakceptowano: 22.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017041

Forum Zakażeń 2017;8(4):317–321

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposoby mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz czynniki  wpływające na efektywność procesu dekontaminacji. Opisano cele wymienionych procesów,  a także zagrożenia, które mogą być przeszkodą w uzyskaniu prawidłowego końcowego efektu  przeprowadzonej dekontaminacji. Zwrócono szczególną uwagę na tzw. miejsca krytyczne  (np.: rowki, ząbki w mechanizmach automatycznych, kaniule, przeguby, uchwyty), z uwzględnieniem  zaleceń producenta. Omówiono wskazania dotyczące konserwacji urządzeń i kontroli  pod kątem prawidłowości działania.

Słowa Kluczowe: dezynfekcja, mycie, napędy motorowe, piła, shaver, sterylizacja, wiertarka

Abstract: This paper presents the methods of cleaning, disinfection and sterilisation, as well  as the factors influencing the effectiveness of the decontamination process. The goals of the  above-mentioned processes, as well as the threats which can stand in the way of a satisfactory  final effect of decontamination are described. Particular emphasis is put on the so called  critical points (e.g. grooves, teeth in automatic mechanisms, cannulas, articulated joints, handles).  The manufacturer’s recommendations were also taken into account. Recommendations  on device maintenance and check-ups which ensure their proper functioning were discussed.

Key Words: cleaning, disinfection, drill, motor drives, saw, shaver, sterilisation