Badania mikrobiologiczne u kobiet ciężarnych – standardy postępowania

Microbiological tests in pregnant women – standards of conduct

Agnieszka Sikora1 | Anna Sikora-Futyma2 | Marzena Laskowska3

ORCID*: 0000-0002-3020-1685 | 0000-0002-6628-1082 | 0000-0003-2602-4249

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3 Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: agnieszkasikora@umlub.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 16.03.2020

Zaakceptowano: 29.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020005

Forum Zakażeń 2020;11(2):101–110

Streszczenie: Przesiewowe badania mikrobiologiczne wykonywane u każdej kobiety ciężarnej pozwalają na zmniejszenie liczby zakażeń i zarażeń wertykalnych, które są bezpośrednią przyczyną powikłań ciąży oraz zwiększonej zachorowalności i śmiertelności u noworodków. Do obowiązkowych badań przeprowadzanych u kobiet ciężarnych należą badania w kierunku: kiły, HIV, HBV, HCV, toksoplazmozy, różyczki i paciorkowców grupy B. Do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się do lekarza ginekologa-położnika wykonuje się test VDRL, badanie przeciwciał anty-HIV i anty-HCV, toksoplazmozy (przeciwciała IgG/IgM, o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży) i różyczki (IgG/IgM, o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona albo w przypadku braku informacji). W 21.–26. tygodniu ciąży – u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – przeprowadza się badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM), a w 33.–37. tygodniu ciąży: wykrywanie antygenu HBs, badanie w kierunku HIV, posiew wymazu z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B oraz test VDRL i w kierunku HCV w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

Słowa kluczowe: kobiety ciężarne, powikłania ciąży, rutynowe badania przesiewowe, zalecenia, zapobieganie zakażeniom

Abstract: Microbiological screening performed on every pregnant woman allows to reduce the number of vertical infections, which are a direct cause of pregnancy complications and increased neonatal morbidity and mortality. Obligatory tests for pregnant women include tests for syphilis, HIV, HBV, HCV, toxoplasmosis, rubella and group B Streptococcus. Up to the 10th week of pregnancy or at the time of the first visit to an obstetrician-gynecologist, a VDRL test, anti-HIV, anti-HCV, toxoplasmosis (IgG/IgM antibodies, unless the pregnant woman shows a result confirming pre-pregnancy IgG antibodies) and rubella (IgG/IgM when the pregnant woman was not sick or was not vaccinated or in the absence of information) tests are performed. In 21.–26. week of pregnancy – in women with a negative result in the first trimester – toxoplasmosis test (IgM), in 33.–37. week of pregnancy – HBs antigen detection, HIV test, vaginal and rectal swab culture for group B Streptococcus, and VDRL and HCV test in a group of women with an increased population risk or individual risk of infection.

Key words: complications of pregnancy, guidelines, pregnant women, prevention of infections, routine screening tests