Bezdechy noworodków

Apnea of prematurity

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

Wpłynęło: 12.09.2016

Zaakceptowano: 03.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016014

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(3):77–81

Streszczenie:

Bezdechy są jedną z najczęstszych patologii występujących u przedwcześnie urodzonego dziecka. Definiowane są jako przerwy w spontanicznej czynności oddechowej na co najmniej 20 sekund, połączone z bradykardią (<80/minutę). Etiologia bezdechów noworodków jest złożona i dotyczy przede wszystkim zaburzeń centralnej regulacji oddychania, związanych z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego i obniżoną wrażliwością chemoreceptorów na zmiany stężenia jonów H+, CO2. Bezdechy najczęściej mają charakter idiopatyczny i ulegają samoistnemu cofaniu w momencie osiągnięcia przez noworodka dojrzałości odpowiadającej 34.–37. tygodniu ciąży. W leczeniu bezdechów stosuje się stymulację dotykową oraz różne formy bezinwazyjnego i inwazyjnego wsparcia oddechowego (CPAP, MV). Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu metyloksantyn, a przede wszystkim kofeiny. Kofeina jest złoty standardem w leczeniu bezdechów. Wczesna opieka rozwojowa, fizykoterapia i kangurowanie to metody w znacznym stopniu wspierające leczenie farmakologiczne.

Słowa kluczowe: bezdech wcześniaka, CPAP, etiologia bezdechów, inwazyjna wentylacja, kangurowanie, kofeina, noworodek

Abstract:

Apnea of prematurity are one of the most common pathologies prematurely born baby. They are defined as a break in the spontaneous respiration for at least 20 seconds associated with bradycardia (<80/min). The etiology of sleep apnea is complex but relates primarily to central respiratory regulation disorders related to the immaturity of the central nervous system, and lower sensitivity of chemoreceptors to changes in the concentration of H+, CO2 and proprioceptors. Apnea are usually idiopathic and undergo spontaneous backflow when reaching the newborn maturity corresponding to 34–37 Hbd. Treatment: stimulation of CPAP, MV pharmacological therapy involves the administration of methylxanthines and especially caffeine. Caffeine is the gold standard in the treatment of apnea. Early developmental care, physical therapy and kangaroo mother care method is largely supportive pharmacological treatment.

Key words: caffeine, CPAP, etiology apnea, invasive ventilation, kangaroo care, newborn, premature apnea