Bezobjawowe zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci – czy i w jaki sposób należy je monitorować w kolejnych miesiącach pandemii?

Asymptomatic SARS-CoV-2 infection in children in children – if and how should they be monitored in the following months of the pandemic?

Sylwia Chodubska1 | Anna Opyrchał1 | Agnieszka Wypych1 | Anna Komaszyńska1 | Paweł Grzesiowski2, 3 | Agnieszka Sulikowska1

ORCID*: 0000-0002-8569-3963 | 0000-0001-6231-7351 | 0000-0002-5452-3806 | 0000-0002-1233-6703 | 0000-0003-1984-7159 | 0000-0002-8141-8729

1 Warszawski Szpital dla Dzieci
2 Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie
3 Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

Agnieszka Sulikowska Warszawski Szpital dla Dzieci, ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa, e-mail: agnieszka.sulikowska@wsdz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.05.2020

Zaakceptowano: 03.06.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020017

Forum Zakażeń 2020;11(2):51–56

Streszczenie: Dzieci z dodatnim wynikiem RT-PCR mogą być bezobjawowe, ale dochodzenia epidemiologiczne sugerują, że przypadki bezobjawowe mogą być odpowiedzialne za potencjalnie znaczącą transmisję COVID-19. Badanie przeprowadzono w związku z powszechnie prezentowanymi danymi dotyczącymi wysokiego odsetka dzieci bezobjawowych w innych krajach w celu ustalenia częstości występowania bezobjawowych zakażeń u dzieci w Polsce.

Słowa kluczowe: bezobjawowe zakażenia SARS-CoV-2, wykonywanie testów RT-PCR

Abstract: Children with positive RT-PCR results may be asymptomatic, but epidemiological analyses suggest that asymptomatic cases may be responsible for potentially significant COVID-19 transmission. The study was conducted in connection with the commonly presented data on the high percentage of asymptomatic children in other countries to determine the incidence of asymptomatic infections in children in Poland.

Key words: asymptomatic SARS-CoV-2 infections, RT-PCR tests