Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników bloku operacyjnego

Epidemiological safety of the operating room staff

Dorota Gregorowicz-Warpas

1 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
2 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Dorota Gregorowicz-Warpas Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, e-mail: d.gregorowicz@wp.pl

Wpłynęło: 06.10.2017

Zaakceptowano: 25.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017054

Forum Zakażeń 2017;8(5):389–395

Streszczenie:

Bezpieczeństwo epidemiologiczne bloku operacyjnego jest rozpatrywane nie tylko w kontekście profilaktyki zakażeń u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, lecz także bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków pracy jego personelu. Obowiązek dostosowania pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań działalności leczniczej jest regulowany przez punkt IX załącznika numer 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala. Nowoczesny, dobrze zaprojektowany blok operacyjny jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników. Blok operacyjny to szpitalna komórka organizacyjna o bardzo złożonej strukturze. Pracuje na nim kilka grup zawodowych: personel pielęgniarski operacyjny i anestezjologiczny, lekarze anestezjolodzy i lekarze zabiegowi różnych specjalności oraz pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości. Celem ich pracy jest bezpieczne przeprowadzenie chorego przez zabieg operacyjny w higienicznych warunkach, stanowiących filar profilaktyki zakażeń. Z bezpieczeństwem nierozerwalnie związane jest przestrzeganie ustalonych reguł postępowania. Warunki pracy personelu medycznego są określone m.in. przez: przepisy zawarte w Kodeksie pracy, ściśle sprecyzowane zasady ujęte w postaci zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, procedur i standardów przygotowanych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną (popartą dowodami naukowymi), wytyczne i rekomendacje środowisk medycznych, dostępne akty prawne i normy PN-EN. Tylko świadomy pracownik bloku operacyjnego może wykonywać swój zawód właściwie, jednocześnie zapewniając sobie komfortowe warunki pracy, a pacjentowi świadczenie usług na najwyższym poziomie.

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo pracowników, blok operacyjny, profilaktyka zakażeń, zasady postępowania

Abstract:

Epidemiological safety of the operating room is being taken under consideration not only in the context of preventive treatment of patients which are operated but also in terms of epidemiological safety of working conditions of the hospital staff. The obligation of adapting rooms of the operating rooms to special medical requirements is regulated with point IX, appendix no.1 of Ordinance of the Minister of Health from 26th June 2012 concerning detailed requirements for hospital rooms and medical devices. A modern and properly designed operating block is a place which is friendly, cosy and safe not only for patients, but also for hospital staff. The operating block is an organizational hospital cell with a very complex structure. It is a working place for various professions: operational nurses, nurse anesthetists, anaesthesiologists, other doctors from different specialities and cleaning staff. The aim of their work is keeping the patient safe by providing hygienic conditions, which is a keystone in infection prevention. We need to remember that safety is inextricably bonded with compliance to fixed rules of conduct. Working conditions of hospital staff are determined among others by legal rules from labour law and strictly specified internal rules, instructions, procedures and standards prepared according to the most up-to-date medical knowledge, which is supported by medical evidence, guidelines and recommendations of medical organizations, available acts and PN-EN standards. Only a well-educated and aware employee can properly perform his duties thus providing comfortable working conditions and serving patients on the highest level.

KEY WORDS: infection prevention, medical staff safety, operating block, principles of conduct