Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń

Safety of home childbirth – preventing infections

Katarzyna M. Kopeć-Godlewska1 | Jadwiga Wojkowska-Mach2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Katarzyna M. Kopeć -Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków

Wpłynęło: 09.12.2016

Zaakceptowano: 30.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016081

Forum Zakażeń 2017;8(1):49–53

Streszczenie: Odwrócenie się od fizjologii porodu spowodowało jego nadmierną medykalizację, co w konsekwencji doprowadziło do postrzegania każdego porodu jako niebezpiecznej sytuacji i stosowania zbyt wielu nieuzasadnionych interwencji medycznych. W wyniku tego większość porodów – również tych niskiego ryzyka – odbywa się w warunkach szpitalnych. Jednak obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie ideą porodów naturalnych, w tym także domowych. Zasady kwalifikacji ściśle określają grupę kobiet mogących bezpiecznie urodzić w domu. Położna prowadząca ciążę i asystująca przy porodzie powinna zapewnić ciężarnej dostęp do rzetelnej edukacji dotyczącej: fizjologicznego porodu, okresu połogu, opieki nad noworodkiem i profilaktyki powikłań poporodowych (w tym zakażeń połogowych). Porody domowe z udziałem wykwalifikowanej położnej stanowią bezpieczną i korzystną alternatywę dla szpitalnej opieki okołoporodowej w przypadku kobiet w ciążach fizjologicznych z grupy niskiego ryzyka. Położne są kompetentnymi edukatorkami w zakresie profilaktyki zakażeń w okresie koncepcyjnym i okołoporodowym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, poród domowy, poród naturalny, profilaktyka zakażeń, zakażenia

Abstract: A turn away from childbirth physiology led to excessive labor medicalization, which consequently resulted in perceiving each birth as a thread and use of too many unjustified interventions. Thus, a vast majority of births, including low-risk labors, are performed in hospital. Recently, we observe a growing interest in the topic of natural births (including home childbirth). Qualification guidelines precisely determine, who can give birth at home safely. The obstetrician, who supervises the pregnancy and assists in labor should provide women with reliable information on the physiological birth, postpartum period, infant care and prevention of postpartum complications including infections. Home births supervised by skilled obstetricians are a good and safe alternative to perinatal in-hospital care for women in normal, low-risk pregnancies. Obstetricians are good health care educators in regard to preventing infections in the conceptual and perinatal period.

Key words: home childbirth, infection, natural childbirth, patient’s safety, prevention of infections