Czynniki etiologiczne respiratorowego zapalenia płuc u pacjentów z oparzeniem dróg oddechowych

Etiological factors of ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury

Monika Lisiecka1 | Anna Budzyńska2, 3 | Jakub Nowakowski2, 4, 5 | Agnieszka Ławnicka5

ORCID*: 0000-0002-5448-1263 | 0000-0003-3037-6239 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0001-9406-7473

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
2 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
3 Zakład Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Anna Budzyńska Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: ania.pudelewicz@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 08.09.2019

Zaakceptowano: 20.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019025

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):13–16

Streszczenie: Wstęp Pacjenci wentylowani mechanicznie z powodu oparzeń dróg oddechowych są szczególnie narażeni na wystąpienie respiratorowego zapalenia płuc (VAP). W przypadku zdiagnozowania zapalenia płuc wczesna, celowana antybiotykoterapia ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji leczenia oraz zwiększenia szans chorego na przeżycie. Materiał i metody W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 kwietnia 2019 roku przeprowadzono analizę retrospektywną dorosłych pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, u których rozpoznano oparzenie dróg oddechowych. U wszystkich badanych wykonano analizę wyników mikrobiologicznych, łącznie 128 posiewów popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych pobranych w trakcie bronchofiberoskopii. Materiał biologiczny pochodził od 46 chorych z oparzeniami dróg oddechowych. Wyniki U 17 (37%) pacjentów potwierdzono klinicznie odrespiratorowe zapalenie płuc. Zgon w wyniku ciężkiego oparzenia wystąpił u 18 osób (39%); w grupie tej u 8 badanych stwierdzono VAP. Najczęściej izolowanymi drobnoustrojami były: Acinetobacter baumannii (23%), Staphylococcus aureus (18%) oraz Escherichia coli (12%). Szczepy wielolekooporne stanowiły 36,25% wszystkich izolatów. Wnioski Pacjenci z oparzeniami dróg oddechowych są najbardziej narażeni na rozwój VAP. Wentylacja mechaniczna predysponuje do rozwinięcia szpitalnego zapalenia płuc. W badaniu prezentowanym w niniejszej pracy najczęściej izolowane drobnoustroje pokrywały się z doniesieniami epidemiologicznymi.

Słowa kluczowe: BAL, oparzenie dróg oddechowych, wentylacja mechaniczna, VAP

Abstract: Introduction Patients mechanically ventilated due to inhalation injury are at particular risk of ventilator-associated pneumonia (VAP). If pneumonia occurs, early targeted antibiotic therapy is crucial to optimize treatment and increase the patient’s chances of survival. Materials and methods A retrospective analysis was carried out in the period from January 1, 2016 to April 18, 2019 of all adult patients diagnosed with an inhalation injury and hospitalized at the Department of Burn Surgery, J. Strus Multi-Specialist Hospital in Poznan. All patients underwent an analysis of microbiological results. In total, 128 cultures of bronchoalveolar lavage were collected during bronchofiberoscopy. The biological material came from 46 patients with an inhalation injury. Results 17 (37%) patients were clinically confirmed to respond to VAP. Eighteen patients (39%) died of severe burns; in this group VAP was found in 8 people. The most frequently isolated microorganisms were: Acinetobacter baumannii (23%), Staphylococcus aureus (18%), Escherichia coli (12%). Multi-drug resistant strains accounted for 36.25% of all isolates. Conclusions The group of patients with an inhalation injury is the most vulnerable group in terms of VAP. Mechanical ventilation especially predisposes to developing nosocomial pneumonia. In the study presented in this paper, A. baumannii, S. aureus and E. coli were the most commonly isolated microorganisms, which coincides with epidemiological reports.

Key words: BAL, inhalation injury, mechanical ventilation, VAP