Czynniki wpływające na wypalenie zawodowe pielęgniarek w środowisku szpitalnym

Factors affecting burnout syndrome of nurses in a hospital environment

Beata Kornakiewicz | Sabina Krupa | Kazimierz Widenka

ORCID*: 0000-0002-8020-6097 | 0000-0002-3002-3153 | 0000-0002-9150-8410

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sabina Krupa Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: sabinakrupa@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.09.2019

Zaakceptowano: 06.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO20190016

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):83–89

Streszczenie:

Wypalenie zawodowe – podobnie jak motywacja do pracy – to zagadnienie o bardzo szczególnym znaczeniu społecznym, a także indywidualnym. W każdym obszarze działania zawodowego wypalenie ma wymiar społeczny. Obniżenie motywacji u kompetentnych pracowników skutkuje znaczącym spadkiem jakości świadczonych przez nich usług. W wymiarze indywidualnym powoduje szereg konsekwencji o charakterze negatywnym – zarówno w sferze zdrowia oraz emocji, jak i efektywności. Zjawisko wypalenia zawodowego może wystąpić na samym początku kariery zawodowej, co znacznie ogranicza, a nawet uniemożliwia dalszy jej rozwój. Skutki wypalenia zawodowego zawsze są negatywne. Jego destrukcyjne działanie i koszty, jakie ponosi organizacja oraz społeczeństwo, są powodem prowadzenia badań nad jego przyczynami oraz czynnikami mogącymi oddziaływać w sposób ochronny. Celem niniejszej pracy jest analiza występowania wybranych czynników predysponujących do wypalenia zawodowego w grupie anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego pracującego na bloku operacyjnym. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu ankietowym wzięło udział 96,7% kobiet i 3,3% mężczyzn. Ponad połowa badanych pielęgniarek/pielęgniarzy (68,3%) często odczuwała w pracy stres. Prawie wszyscy respondenci (78,3%) często byli zmęczeni, a poziom odczuwanego niezadowolenia z pracy określali jako średni (45%). Ponad połowa badanych (63,3%) miała dobre relacje z lekarzami i innymi pielęgniarkami/pielęgniarzami. Anestezjologiczny personel pielęgniarski pracujący na bloku operacyjnym odczuwał niekorzystne objawy związane ze stresem, co mogło prowadzić do wystąpienia u nich wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: blok operacyjny, pielęgniarki, wypalenie zawodowe

Abstract:

Professional burnout as well as motivation are issues of very special social and individual significance. In every area of professional activity, burnout has a social dimension. Reducing the motivation of competent employees results in a clear reduction in the quality of services provided by them. In the individual dimension, it causes a whole range of negative consequences, both in the sphere of health, emotions, and finally efficiency. The phenomenon of occupational burnout may occur at the very beginning of a professional career, which significantly limits or even prevents its further development. The effects of burnout are always negative. Its destructive activity and the costs incurred by the organization and society are the reason for conducting research on its causes and factors that may affect me in a protective way. The presented work is based on scientific research carried out in recent years regarding the causes of occupational burnout among nurses. Its purpose is to assess the occurrence of this phenomenon in the group of nurses working in the operating theater and the factors leading to it. For this purpose, materials published in professional journals and collected on the basis of research conducted on a group of nurses working in the operating room: instrumenting, assisting and assisting anaesthesiologists were analyzed.

Key words: burnout, nurses, operating theater