Diagnostyka laboratoryjna wybranych wirusowych zakażeń dróg oddechowych

Laboratory diagnostics of influenza and RSV infections – quick, sensitive and rarely performed

Aneta Nitsch-Osuch

ORCID: 0000-0002-2622-7348

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa, Tel.: 22 621 52 56, e-mail: anitsch@wum.edu.pl

Wpłynęło: 21.12.2018

Zaakceptowano: 07.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018061

Forum Zakażeń 2018;9(6):343–348

Streszczenie:

Infekcje wirusowe dróg oddechowych są najczęstszymi chorobami zakaźnymi rozpoznawanymi i raportowanymi w Polsce, a jednocześnie ważną przyczyną porad ambulatoryjnych oraz hospitalizacji. Wiele zakażeń wywoływanych jest przez wirusy grypy i wirus syncytialny (RSV). Objawy kliniczne nie pozwalają na pewne ustalenie etiologii choroby, co jest możliwe jedynie po wykonaniu badań dodatkowych. Badania umożliwiają postawienie pewnej diagnozy i obejmują: szybkie testy diagnostyczne oparte na metodzie immunochromatograficznej lub immunoenzymatycznej (charakteryzują się umiarkowaną czułością, łatwe do wykonania i pozwalające na uzyskanie wyniku w ciągu 15 minut od pobrania), klasyczne metody biologii molekularnej – real time RT-PCR (czułe, ale wymagające specjalistycznej aparatury, pozwalające na uzyskanie wyniku w ciągu 4–5 godzin od pobrania materiału) oraz szybką diagnostykę molekularną – POC-real time PCR (czułą, łatwą do wykonania, pozwalającą na uzyskanie wyniku w ciągu 20–30 minut od pobrania materiału biologicznego do badania). Zastosowanie szybkiej diagnostyki molekularnej w przypadku zakażeń wywołanych przez wybrane wirusy oddechowe (grypy i RSV) umożliwia łatwą i szybką diagnozę, co z kolei zapewnia możliwość włączenia właściwego oraz skutecznego leczenia chorych, prawidłową ich izolację i/lub kohortację (pozwalającą na ograniczenie transmisji choroby w populacji), a także ma korzystny wymiar ekonomiczny (zmniejszenie liczby zlecanych badań dodatkowych, ograniczenie zużycia antybiotyków, skrócenie czasu pobytu w izbie przyjęć czy szpitalnym oddziale ratunkowym).

Słowa kluczowe: diagnostyka, grypa, PCR, RSV, szybkie testy diagnostyczne, zakażenie

Abstract:

Viral infections of the respiratory tract are the most common infectious diseases diagnosed and reported in Poland and an important cause of outpatient counseling as well as hospitalization. Many of these infections are caused by the influenza virus and RSV. The etiology of the disease cannot be determined based on clinical symptoms and is only possible with additional diagnostics. The diagnosis of the disease may be proven after conducting: rapid diagnostic tests based on the immunochromatographic or immunoenzymatic methods (characterized by moderate sensitivity, but are easy to perform and provide a result within 15 minutes after material collection); classical methods of molecular biology – real time RT-PCR (sensitive, but requiring specialized equipment; they provide a result within 4–5 hours after material collection); and fast molecular diagnostics – POC-real time PCR (sensitive, easy to perform and provides a result within 20–30 minutes of material collection). The use of rapid molecular diagnostic methods of infections caused by respiratory viruses (influenza and RSV) is simple and quick, as well as provides the opportunity to initiate proper and effective treatment of patients, their isolation and/or cohortation (allowing to reduce transmission of disease in the population). It also has a favorable economic dimension (reduced number of additional tests commissioned, reduction of antibiotic use, shortening the time of stay in the emergency room or hospital emergency department).

Key words: diagnostics, infection, influenza, PCR, rapid diagnostics tests, RSV