Dostęp naczyniowy typu midline. Nowe możliwości obecnych kompetencji

Midline vascular access. New opportunities for current competences

Maciej Latos

ORCID: 0000-0003-2113-0819

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1a, Warszawa,
e-mail: latosmaciej@gmail.com

Wpłynęło: 19.10.2021

Zaakceptowano: 12.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(2):49–52

Streszczenie: Częste i wielotygodniowe hospitalizacje, implikujące wielokrotne próby kaniulacji, powodują, że przybywa pacjentów z „trudnym dostępem naczyniowym”. Wskazaniem do cewnika pośredniego jest przewidywana terapia dożylna powyżej 6 dni, w sytuacji, w której pacjent nie wymaga cewnika centralnego. Cewniki pośrednie zakładane są do żył obwodowych ramienia. Strategia ich utrzymania opiera się na przestrzeganiu zasad antyseptyki, prawidłowej zmianie opatrunków oraz zachowaniu drożności cewnika. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanych kompetencji identyfikacja naczyń pod kontrolą ultrasonograficzną i implantacja cewnika pośredniego mieści się w zakresie kwalifikacji zespołów pielęgniarskich.

Słowa kluczowe: cewnik pośredni, dostęp naczyniowy, kaniula obwodowa, kompetencje pielęgniarskie, ultrasonografia

Abstract: Multiple and multi-week hospitalizations, which involve multiple cannulation attempts, results in an increase in patients with “difficult vascular access”. An indication for a midline catheter is an anticipated length of intravenous therapy exceeding 6 days, in the situation where the patient does not require a central venous catheter. Midline catheters are inserted into the peripheral veins of the arm. The maintenance strategy is based on respecting the rules of antisepsis, the proper changing of dressings, and maintenance of catheter patency. From a legalpoint of view as well as competences possessed, the identification of vessels under ultrasound control and the implantation of an midline catheter is within the qualifications of nursing teams.

Key words: midline catheter, nursing competencies, peripheral cannula, ultrasound, vascular access